Konsernregnskap
Firma: Anleggsgartnermester Wikholm AS Organisasjonsnr: 957818757
Postadresse: Olsvikskjenet 141 Foretakstype: AS
5184 Olsvik Etableringsdato: 15.06.1990
Besøksadresse: Olsvikskjenet 141 Antall ansatte: 68
5184 Olsvik Bankforbindelse: DNB NOR BANK ASA
Telefon: 55501700 Revisor: Kpmg AS
Telefaks: 55501717
Aksjekapital: 1 183 000
Web-side: www.wikholm.no  
Beskrivelse 2018   2017
         
Resultat        
Salgsinntekter 129.860.000 101.643.000
Andre inntekter 205.000 65.000
Driftsinntekter 130.065.000 101.709.000
Varekostnad -65.221.000 -44.394.000
Lønninger -42.511.000 -40.206.000
Lønn daglig leder 0 743.000
Avskrivning -5.766.000 -4.710.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -12.923.000 -9.607.000
Driftskostnader -126.421.000 -98.917.000
Driftsresultat 3.645.000 2.792.000
Finansinntekter 357.000 405.000
Finanskostnader -2.000 -20.000
Finans 355.000 385.000
Skattekostnad -1.313.000 -831.000
Årsresultat 2.687.000 2.347.000
Konsernbidrag 0 0
Resultat før skatt 4.000.000 3.178.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 8.593.000 7.652.000
Fast eiendom 0 0
Sum anleggsmidler 18.507.000 16.258.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 27.776.000 21.894.000
Andre fordringer 127.000 387.000
Kasse, bank 38.808.000 44.648.000
Sum omløpsmidler 66.712.000 66.930.000
Sum eiendeler 85.219.000 83.188.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 1.820.000 1.288.000
Sum immatrielle midler 1.820.000 1.288.000
Driftsløsøre 1.202.000 6.068.000
Sum varige driftsmidler 15.376.000 13.720.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.311.000 1.251.000
Sum investeringer 0 0
Sum opptjent egenkapital 58.842.000 57.355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.349.000 1.240.000
Sum egenkapital 60.025.000 58.538.000
Sum langsiktig gjeld 1.349.000 1.319.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Leverandørgjeld 5.065.000 6.083.000
Betalbar skatt 1.115.000 3.983.000
Skyldig offentlige avgifter 7.025.000 3.129.000
Utbytte -1.200.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 9.439.000 8.135.000
Sum kortsiktig gjeld 23.845.000 23.331.000
Sum gjeld og egenkapital 85.219.000 83.188.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 42.867.000 43.599.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.9
Likviditetsgrad 2 2.8 2.9
Soliditet 70.4 70.4
Resultatgrad 2.8 2.7
Rentedekningsgrad 1822.5 139.6
Gjeldsgrad 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.7 3.8
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00