Konsernregnskap
Firma: A. Høvik Eiendom AS Organisasjonsnr: 958901925
Postadresse: Ytrebygdsvegen 37 Foretakstype: AS
5251 Søreidgrend Etableringsdato: 01.10.1990
Besøksadresse: Ytrebygdsvegen 37 Antall ansatte: 5
5251 Søreidgrend Bankforbindelse:
Telefon: 55540560 Revisor: Rsm Norge As
Aksjekapital: 9 050 000
 
Beskrivelse 2004  
         
Resultat        
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 238.356.000
Varekostnad -213.571.000
Lønninger -8.714.000
Lønn daglig leder
Avskrivning -761.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -5.529.000
Driftskostnader -228.575.000
Driftsresultat 9.780.000
Finansinntekter 3.155.000
Finanskostnader -3.072.000
Finans 83.000
Skattekostnad -3.540.000
Årsresultat 6.324.000
Konsernbidrag
Resultat før skatt 9.864.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 58.000
Fast eiendom 45.858.000
Sum anleggsmidler 47.223.000
Varebeholdning 72.577.000
Kundefordringer 2.088.000
Andre fordringer 2.427.000
Kasse, bank 3.312.000
Sum omløpsmidler 80.403.000
Sum eiendeler 127.626.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill
Sum immatrielle midler
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum investeringer
Sum opptjent egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Sum egenkapital 18.157.000
Sum langsiktig gjeld 37.606.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.877.000
Leverandørgjeld 1.838.000
Betalbar skatt 3.487.000
Skyldig offentlige avgifter 1.632.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 59.729.000
Sum kortsiktig gjeld 71.863.000
Sum gjeld og egenkapital 127.626.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 8.540.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet 14.2
Resultatgrad 4.1
Rentedekningsgrad 4.2
Gjeldsgrad 6.0
Total kapitalrentabilitet 10.1
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00