Konsernregnskap
Firma: Seanergy As Organisasjonsnr: 996311775
Postadresse: C/O Svein Rune Gjerde Foretakstype: AS
6070 Tjørvåg Etableringsdato: 24.09.2010
Besøksadresse: C/O Svein Rune Gjerde
6070 Tjørvåg Bankforbindelse:
Telefon: Revisor: Contabile As
Aksjekapital: 400 000
 
Beskrivelse 2018   2017 2016 2015
         
Resultat        
Salgsinntekter 82.049.000 42.125.000 91.126.000 194.420.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 82.049.000 42.125.000 91.126.000 194.420.000
Varekostnad -13.298.000 -4.918.000 -25.348.000 -59.403.000
Lønninger -47.651.000 -36.736.000 -51.099.000 -64.601.000
Lønn daglig leder 0 0 1.819.000 1.824.000
Avskrivning -4.256.000 -3.387.000 -3.281.000 -2.634.000
Nedskrivning 0 0 0 -23.000
Andre driftskostnader -7.704.000 -6.159.000 -9.466.000 -11.517.000
Driftskostnader -72.909.000 -51.200.000 -89.194.000 -138.178.000
Driftsresultat 9.139.000 -9.075.000 1.932.000 56.242.000
Finansinntekter 74.435.000 19.862.000 8.194.000 16.752.000
Finanskostnader -162.000 -143.000 -525.000 -2.120.000
Finans 74.273.000 19.719.000 7.669.000 14.632.000
Skattekostnad -2.171.000 1.746.000 324.000 -10.456.000
Årsresultat 81.242.000 12.390.000 9.926.000 60.418.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 83.412.000 10.644.000 9.601.000 70.875.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Fast eiendom 31.040.000 32.094.000 32.698.000 33.938.000
Sum anleggsmidler 67.966.000 147.728.000 113.810.000 114.572.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 11.146.000 21.297.000 24.633.000 41.495.000
Andre fordringer 2.387.000 733.000 1.009.000 3.698.000
Kasse, bank 192.390.000 105.280.000 128.320.000 153.348.000
Sum omløpsmidler 271.719.000 185.867.000 202.658.000 247.460.000
Sum eiendeler 339.685.000 333.595.000 316.468.000 362.032.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0 0
Sum immatrielle midler 2.724.000 2.758.000 3.606.000 2.789.000
Driftsløsøre 1.150.000 1.904.000 2.949.000 3.391.000
Sum varige driftsmidler 32.189.000 33.999.000 35.647.000 37.329.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.053.000 110.972.000 74.557.000 74.454.000
Sum investeringer 65.795.000 58.558.000 48.697.000 48.919.000
Sum opptjent egenkapital 194.984.000 167.211.000 158.102.000 163.015.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.633.000 22.330.000 24.449.000 25.697.000
Sum egenkapital 270.199.000 237.510.000 261.833.000 271.507.000
Sum langsiktig gjeld 13.633.000 22.330.000 24.449.000 25.697.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.492.000 2.231.000 6.867.000 11.325.000
Betalbar skatt 9.997.000 334.000 5.545.000 1.204.000
Skyldig offentlige avgifter 3.314.000 7.235.000 3.861.000 3.906.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.550.000 63.956.000 10.113.000 44.592.000
Sum kortsiktig gjeld 55.853.000 73.756.000 30.187.000 64.828.000
Sum gjeld og egenkapital 264.870.000 263.697.000 213.126.000 253.928.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 215.866.000 112.111.000 172.471.000 182.632.000
Likviditetsgrad 1 4.9 2.5 6.7 3.8
Likviditetsgrad 2 4.9 2.5 6.7 3.9
Soliditet 79.5 71.2 82.7 75.0
Resultatgrad 11.1 -21.5 2.1 28.9
Rentedekningsgrad 56.4 -63.5 3.7 34.4
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 24.6 3.2 3.2 20.2
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00