Konsernregnskap
Firma: Kåre Neteland Holding As Organisasjonsnr: 916794894
Postadresse: Gamle Dalavegen 84 Foretakstype: AS
5600 Norheimsund Etableringsdato: 27.01.2016
Besøksadresse: Gamle Dalavegen 84
5600 Norheimsund Bankforbindelse:
Telefon: Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Aksjekapital: 30 000
 
Beskrivelse 2019   2018 2017
         
Resultat        
Salgsinntekter 104.550.000 100.219.000 92.857.000
Andre inntekter 498.000 2.683.000 1.857.000
Driftsinntekter 105.049.000 102.902.000 94.714.000
Varekostnad -52.295.000 -50.949.000 -43.331.000
Lønninger -37.517.000 -35.512.000 -34.835.000
Lønn daglig leder 0 0 0
Avskrivning -2.472.000 -2.315.000 -2.479.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -12.045.000 -12.110.000 -10.848.000
Driftskostnader -104.329.000 -100.886.000 -91.493.000
Driftsresultat 720.000 2.015.000 3.221.000
Finansinntekter 358.000 674.000 463.000
Finanskostnader -679.000 -638.000 -602.000
Finans -321.000 36.000 -139.000
Skattekostnad -37.000 -346.000 -684.000
Årsresultat 362.000 1.706.000 2.398.000
Konsernbidrag 0 0 0
Resultat før skatt 399.000 2.052.000 3.082.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 7.666.000 8.125.000 7.707.000
Fast eiendom 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.363.000 15.917.000 13.023.000
Varebeholdning 4.908.000 4.239.000 4.582.000
Kundefordringer 12.527.000 25.503.000 25.450.000
Andre fordringer 1.549.000 2.475.000 2.137.000
Kasse, bank 7.859.000 6.576.000 7.823.000
Sum omløpsmidler 26.844.000 38.793.000 39.992.000
Sum eiendeler 41.207.000 54.710.000 53.015.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 540.000 720.000 926.000
Sum immatrielle midler 540.000 800.000 926.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.666.000 8.125.000 7.707.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.158.000 6.992.000 4.391.000
Sum investeringer 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 3.229.000 2.866.000 3.174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 493.000 597.000 272.000
Sum egenkapital 3.259.000 2.896.000 3.204.000
Sum langsiktig gjeld 15.808.000 15.678.000 18.125.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.974.000 4.373.000 1.519.000
Leverandørgjeld 5.784.000 18.103.000 13.100.000
Betalbar skatt 0 9.000 817.000
Skyldig offentlige avgifter 5.147.000 5.619.000 5.796.000
Utbytte 0 -2.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.235.000 6.031.000 7.455.000
Sum kortsiktig gjeld 22.140.000 36.135.000 31.686.000
Sum gjeld og egenkapital 41.207.000 54.709.000 53.015.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 4.704.000 2.658.000 8.306.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1
Soliditet 7.9 5.3 6
Resultatgrad 0.7 2 3.4
Rentedekningsgrad 1.1 3.2 5.4
Gjeldsgrad 11.6 17.9 15.5
Total kapitalrentabilitet 2.6 4.9 6.9
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00