Konsernregnskap
Firma: Dava Foods Norway As Organisasjonsnr: 945676647
Postadresse: Postboks 2088 Foretakstype: AS
3255 Larvik Etableringsdato: 16.12.1987
Besøksadresse: Hegdalringen 12 Antall ansatte: 17
3261 Larvik Bankforbindelse: DNB NOR BANK ASA
Telefon: 33139200 Revisor: Deloitte AS
Telefaks: 33139210
Aksjekapital: 4 114 000
 
Beskrivelse 2015  
         
Resultat        
Salgsinntekter 40.871.000
Andre inntekter 23.000
Driftsinntekter 40.893.000
Varekostnad -23.580.000
Lønninger -5.914.000
Lønn daglig leder 871.000
Avskrivning -1.674.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -8.501.000
Driftskostnader -39.385.000
Driftsresultat 1.510.000
Finansinntekter 28.000
Finanskostnader -354.000
Finans -326.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 1.183.000
Konsernbidrag 0
Resultat før skatt 1.184.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0
Fast eiendom 15.576.000
Sum anleggsmidler 20.839.000
Varebeholdning 1.330.000
Kundefordringer 2.398.000
Andre fordringer 1.135.000
Kasse, bank 2.869.000
Sum omløpsmidler 7.732.000
Sum eiendeler 28.571.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0
Sum immatrielle midler 0
Driftsløsøre 4.263.000
Sum varige driftsmidler 19.839.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000
Sum investeringer 0
Sum opptjent egenkapital 195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 423.000
Sum egenkapital 10.791.000
Sum langsiktig gjeld 7.296.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Leverandørgjeld 2.133.000
Betalbar skatt 186.000
Skyldig offentlige avgifter 485.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.180.000
Sum kortsiktig gjeld 10.485.000
Sum gjeld og egenkapital 28.571.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital -2.753.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet 37.8
Resultatgrad 3.7
Rentedekningsgrad 4.3
Gjeldsgrad 1.6
Total kapitalrentabilitet 5.4
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00