Konsernregnskap
Firma: Skogbrukets Kursinstitutt Organisasjonsnr: 959946299
Postadresse: Honnevegen 60 Foretakstype: FLI
2836 Biri Etableringsdato: 20.08.1958
Besøksadresse: Honnevegen 60 Antall ansatte: 58
2836 Biri Bankforbindelse:
Telefon: 90888200 Revisor: Kpmg AS
Telefaks: 61148199
Aksjekapital: 14 758 000
Web-side: www.skogkurs.no  
Beskrivelse 2019   2018 2017 2016
         
Resultat        
Salgsinntekter 29.754.000 27.863.000 27.951.000 29.765.000
Andre inntekter 2.494.000 2.164.000 2.394.000 797.000
Driftsinntekter 32.248.000 30.027.000 30.345.000 30.562.000
Varekostnad -6.020.000 -5.429.000 -6.653.000 -7.521.000
Lønninger -22.687.000 -20.690.000 -20.249.000 -19.858.000
Lønn daglig leder 1.077.000 956.000 923.000 893.000
Avskrivning -153.000 -181.000 -224.000 -224.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.256.000 -3.435.000 -3.240.000 -2.845.000
Driftskostnader -32.116.000 -29.735.000 -30.366.000 -30.448.000
Driftsresultat 132.000 293.000 -22.000 114.000
Finansinntekter 127.000 113.000 196.000 176.000
Finanskostnader -2.000 -36.000 -27.000 -41.000
Finans 125.000 77.000 169.000 135.000
Skattekostnad -11.000 -2.000 -12.000 -15.000
Årsresultat 246.000 367.000 135.000 235.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 257.000 370.000 146.000 250.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 646.000 218.000 311.000 492.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.175.000 5.747.000 5.840.000 6.021.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.518.000 2.422.000 2.244.000 1.987.000
Andre fordringer 3.537.000 3.088.000 2.772.000 5.863.000
Kasse, bank 5.069.000 5.318.000 10.667.000 7.307.000
Sum omløpsmidler 15.905.000 15.704.000 16.730.000 16.174.000
Sum eiendeler 22.080.000 21.451.000 22.570.000 22.195.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0 0
Sum immatrielle midler 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 646.000 218.000 311.000 492.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.529.000 5.529.000 5.529.000 5.529.000
Sum investeringer 4.781.000 4.876.000 1.048.000 1.017.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 307.000 847.000 1.117.000
Sum egenkapital 15.856.000 15.611.000 15.243.000 15.108.000
Sum langsiktig gjeld 0 307.000 847.000 1.117.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.027.000 1.087.000 884.000 927.000
Betalbar skatt 11.000 2.000 12.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 1.954.000 1.627.000 1.667.000 1.479.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.232.000 2.818.000 3.917.000 3.549.000
Sum kortsiktig gjeld 6.224.000 5.534.000 6.480.000 5.970.000
Sum gjeld og egenkapital 22.080.000 21.452.000 22.570.000 22.195.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 9.681.000 10.170.000 10.250.000 10.204.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.8 2.6 2.7
Likviditetsgrad 2 2.6 2.8 2.6 2.7
Soliditet 71.8 72.8 67.5 68.1
Resultatgrad 0.4 1 -0.1 0.4
Rentedekningsgrad 6 8.1 -0.8 2.8
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.2 1.9 0.8 1.3
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00