Konsernregnskap
Firma: Meso Invest As Organisasjonsnr: 910631799
Postadresse: Torvmyrane 21 Foretakstype: AS
6160 Hovdebygda Etableringsdato: 19.03.1949
Besøksadresse: Torvmyrane 21
6160 Hovdebygda Bankforbindelse: NORDEA BANK NORGE ASA
Telefon: 70047250 Revisor: Bdo AS
Telefaks: 22635403
Aksjekapital: 102 000
 
Beskrivelse 2019   2018 2017
         
Resultat        
Salgsinntekter 99.443.000 76.792.000 66.373.000
Andre inntekter 10.000.000 175.000 363.000
Driftsinntekter 109.443.000 76.967.000 66.736.000
Varekostnad -52.952.000 -41.902.000 -37.960.000
Lønninger -28.960.000 -23.047.000 -18.513.000
Lønn daglig leder 1.318.000 1.337.000 1.274.000
Avskrivning -4.166.000 -2.288.000 -1.478.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.088.000 -8.118.000 -7.116.000
Driftskostnader -103.931.000 -70.296.000 -63.670.000
Driftsresultat 5.513.000 6.671.000 3.067.000
Finansinntekter 240.000 1.329.000 42.000
Finanskostnader -1.397.000 -1.610.000 -766.000
Finans -1.157.000 -281.000 -724.000
Skattekostnad -1.088.000 -1.210.000 -596.000
Årsresultat 3.268.000 5.180.000 1.748.000
Konsernbidrag 0 0 0
Resultat før skatt 4.356.000 6.390.000 2.343.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 9.645.000 1.281.000 633.000
Fast eiendom 21.841.000 23.081.000 24.413.000
Sum anleggsmidler 43.145.000 31.559.000 28.887.000
Varebeholdning 9.995.000 16.760.000 11.664.000
Kundefordringer 10.346.000 22.976.000 13.431.000
Andre fordringer 11.858.000 1.663.000 2.283.000
Kasse, bank 2.924.000 12.165.000 1.680.000
Sum omløpsmidler 35.124.000 53.565.000 29.058.000
Sum eiendeler 78.269.000 85.124.000 57.945.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 2.152.000 2.690.000 0
Sum immatrielle midler 7.186.000 5.974.000 3.078.000
Driftsløsøre 4.473.000 1.213.000 753.000
Sum varige driftsmidler 35.959.000 25.575.000 25.799.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 11.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 20.878.000 17.704.000 12.154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum egenkapital 28.557.000 25.289.000 17.367.000
Sum langsiktig gjeld 23.744.000 16.469.000 16.544.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.662.000 0 4.916.000
Leverandørgjeld 5.889.000 7.705.000 12.180.000
Betalbar skatt 1.160.000 1.186.000 897.000
Skyldig offentlige avgifter 2.418.000 2.650.000 3.306.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.838.000 31.322.000 2.734.000
Sum kortsiktig gjeld 25.968.000 43.367.000 24.034.000
Sum gjeld og egenkapital 75.803.000 82.753.000 57.945.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 9.156.000 10.198.000 5.024.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.7
Soliditet 36.5 29.7 3
Resultatgrad 5 8.7 4.6
Rentedekningsgrad 3.9 4.1 4
Gjeldsgrad 1.7 2.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 7.4 9.4 5.4
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00