Konsernregnskap
Firma: Aksjeselskapet Av 31. Mars 2020 As Organisasjonsnr: 914109981
Postadresse: Postboks 157 Foretakstype: AS
2051 Jessheim Etableringsdato: 31.05.1977
Besøksadresse: Industriveien 16
2050 Jessheim Bankforbindelse: NORDEA BANK NORGE ASA
Telefon: 66752000 Revisor: Ernst & Young AS
Telefaks: 63971512
Aksjekapital: 3 000 000
Web-side: www.lmb.no  
Beskrivelse 2014   2013
         
Resultat        
Salgsinntekter 32.666.000.000 32.666.000.000
Andre inntekter 1.187.000.000 1.187.000.000
Driftsinntekter 33.853.000.000 33.853.000.000
Varekostnad -21.206.000.000 -21.206.000.000
Lønninger -4.741.000.000 -4.741.000.000
Lønn daglig leder
Avskrivning -1.103.000.000 -1.103.000.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -5.337.000.000 -5.337.000.000
Driftskostnader -32.400.000.000 -32.400.000.000
Driftsresultat 1.453.000.000 1.453.000.000
Finansinntekter 118.000.000 118.000.000
Finanskostnader -229.000.000 -229.000.000
Finans -111.000.000 -111.000.000
Skattekostnad -117.000.000 -117.000.000
Årsresultat 1.225.000.000 1.225.000.000
Konsernbidrag 0 0
Resultat før skatt 1.342.000.000 1.342.000.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0
Fast eiendom 2.557.000.000 2.557.000.000
Sum anleggsmidler 13.607.000.000 13.607.000.000
Varebeholdning 5.379.000.000 5.379.000.000
Kundefordringer 4.723.000.000 4.723.000.000
Andre fordringer 364.000.000 364.000.000
Kasse, bank 3.058.000.000 3.058.000.000
Sum omløpsmidler 13.524.000.000 13.524.000.000
Sum eiendeler 27.131.000.000 27.131.000.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 2.915.000.000 2.915.000.000
Sum immatrielle midler 3.989.000.000 3.989.000.000
Driftsløsøre 4.621.000.000 4.621.000.000
Sum varige driftsmidler 7.178.000.000 7.178.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.440.000.000 2.440.000.000
Sum investeringer 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 717.000.000 717.000.000
Sum egenkapital 11.876.000.000 11.876.000.000
Sum langsiktig gjeld 3.598.000.000 3.598.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.571.000.000 2.571.000.000
Leverandørgjeld 6.573.000.000 6.573.000.000
Betalbar skatt 59.000.000 59.000.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 812.000.000 812.000.000
Sum kortsiktig gjeld 11.657.000.000 11.657.000.000
Sum gjeld og egenkapital 27.131.000.000 27.131.000.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 1.867.000.000 1.867.000.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7
Soliditet 43.8 43.8
Resultatgrad 4.3 4.3
Rentedekningsgrad 6.9 6.9
Gjeldsgrad 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 5.8 5.8
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00