Konsernregnskap
Firma: Holm Eiendom AS Organisasjonsnr: 927898624
Postadresse: Svegeskogen 5 Foretakstype: AS
4400 Flekkefjord Etableringsdato: 18.12.1979
Besøksadresse: Svegeskogen 5
4400 Flekkefjord Bankforbindelse:
Telefon: 38323322 Revisor: Johansen Revisjon AS
Aksjekapital: 120 000
 
Beskrivelse 2016   2015 2014 2013
         
Resultat        
Salgsinntekter 71.420.000 71.420.000 50.124.000 77.003.000
Andre inntekter 997.000 997.000 710.000 814.000
Driftsinntekter 72.417.000 72.417.000 50.833.000 77.817.000
Varekostnad -45.310.000 -45.310.000 -32.061.000 -51.054.000
Lønninger -19.473.000 -19.473.000 -16.602.000 -18.537.000
Lønn daglig leder 0
Avskrivning -535.000 -535.000 -590.000 -596.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.020.000 -4.020.000 -3.361.000 -4.078.000
Driftskostnader -69.338.000 -69.338.000 -52.614.000 -74.265.000
Driftsresultat 3.080.000 3.080.000 -1.781.000 3.553.000
Finansinntekter 931.000 931.000 1.560.000 362.000
Finanskostnader -73.000 -73.000 -173.000 -23.000
Finans 858.000 858.000 1.387.000 339.000
Skattekostnad -732.000 -732.000 437.000 -829.000
Årsresultat 3.206.000 3.206.000 44.000 3.062.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Resultat før skatt 3.938.000 3.938.000 -393.000 3.892.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Fast eiendom 2.764.000 2.764.000 2.616.000 2.638.000
Sum anleggsmidler 8.638.000 8.638.000 6.177.000 6.970.000
Varebeholdning 0 0 336.000 330.000
Kundefordringer 9.473.000 9.473.000 12.168.000 13.742.000
Andre fordringer 750.000 750.000 350.000 200.000
Kasse, bank 13.087.000 13.087.000 7.827.000 11.778.000
Sum omløpsmidler 23.310.000 23.310.000 20.681.000 26.050.000
Sum eiendeler 31.948.000 31.948.000 26.858.000 33.020.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0 0
Sum immatrielle midler 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.269.000 1.269.000 1.806.000 2.088.000
Sum varige driftsmidler 4.033.000 4.033.000 4.422.000 4.725.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.605.000 4.605.000 1.755.000 2.245.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 11.939.000 11.939.000 11.053.000 13.020.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.464.000 1.464.000 1.313.000 1.805.000
Sum egenkapital 12.378.000 12.378.000 11.173.000 13.140.000
Sum langsiktig gjeld 3.687.000 3.687.000 1.313.000 1.805.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.364.000 5.364.000 5.923.000 7.736.000
Betalbar skatt 582.000 582.000 66.000 695.000
Skyldig offentlige avgifter 2.462.000 2.462.000 3.480.000 3.887.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.476.000 5.476.000 2.904.000 3.758.000
Sum kortsiktig gjeld 15.883.000 15.883.000 14.372.000 18.076.000
Sum gjeld og egenkapital 31.629.000 31.629.000 26.858.000 33.021.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 7.427.000 7.427.000 6.309.000 7.974.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.5 1.5
Soliditet 38.7 38.7 41.6 39.8
Resultatgrad 4.3 4.3 -3.5 4.6
Rentedekningsgrad 54.9 54.9 -1.3 170.2
Gjeldsgrad 1.6 1.6 1.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 12.6 12.6 -0.8 11.9
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00