Konsernregnskap
Firma: Rosendal Maskin AS Organisasjonsnr: 938593396
Postadresse: Rakkestadveien 10 Foretakstype: AS
1814 Askim Etableringsdato: 04.03.1986
Besøksadresse: Rakkestadveien 10 Antall ansatte: 53
1814 Askim Bankforbindelse: TRØGSTAD SPAREBANK
Telefon: 96509050 Revisor: Aktiva Revisjon AS
Telefaks: 69819055
Aksjekapital: 2 990 000
Web-side: www.rosendal-maskin.no  
Beskrivelse 2006   2005 2004
         
Resultat        
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 185.771.000 120.585.000 110.492.000
Varekostnad -155.420.000 -99.073.000 -87.603.000
Lønninger -11.495.000 -7.596.000 -5.792.000
Lønn daglig leder
Avskrivning -687.000 -603.000 -931.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -6.206.000 -5.103.000 -4.784.000
Driftskostnader -173.808.000 -112.375.000 -99.110.000
Driftsresultat 11.963.000 8.211.000 11.381.000
Finansinntekter 273.000 171.000 190.000
Finanskostnader -838.000 -611.000 -313.000
Finans -565.000 -440.000 -123.000
Skattekostnad -3.274.000 -2.220.000 -3.429.000
Årsresultat 8.122.000 5.558.000 7.795.000
Konsernbidrag
Resultat før skatt 11.398.000 7.772.000 11.258.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 507.000 171.000 503.000
Fast eiendom 5.364.000 5.731.000 6.098.000
Sum anleggsmidler 7.342.000 6.122.000 6.924.000
Varebeholdning 64.030.000 27.678.000 12.875.000
Kundefordringer 15.295.000 13.202.000 8.065.000
Andre fordringer 4.036.000 1.348.000 4.369.000
Kasse, bank 1.094.000 5.575.000 3.857.000
Sum omløpsmidler 84.456.000 47.803.000 29.165.000
Sum eiendeler 91.798.000 53.925.000 36.089.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill
Sum immatrielle midler
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum investeringer
Sum opptjent egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Sum egenkapital 17.741.000 9.645.000 4.013.000
Sum langsiktig gjeld 24.266.000 19.797.000 8.499.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.092.000 0 0
Leverandørgjeld 40.523.000 19.719.000 8.509.000
Betalbar skatt 3.527.000 2.347.000 3.340.000
Skyldig offentlige avgifter 773.000 1.050.000 304.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.867.000 1.367.000 2.183.000
Sum kortsiktig gjeld 49.791.000 24.483.000 23.497.000
Sum gjeld og egenkapital 91.721.000 53.851.000 36.009.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 34.665.000 23.320.000 5.668.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.0 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 0.7
Soliditet 19.3 17.9 11.1
Resultatgrad 6.4 6.8 10.3
Rentedekningsgrad 14.6 13.7 37.0
Gjeldsgrad 4.2 4.6 8.0
Total kapitalrentabilitet 13.3 15.5 32.1
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00