Konsernregnskap
Firma: Nsw Arkitektur As Organisasjonsnr: 940716845
Postadresse: Rådhusgata 27 Foretakstype: AS
0158 Oslo Etableringsdato: 09.05.1986
Besøksadresse: Rådhusgata 27 Antall ansatte: 44
158 Oslo Bankforbindelse:
Telefon: 22403740 Revisor: Stiansen & Co AS
Telefaks: 22403741
Aksjekapital: 500 000
Web-side: www.nsw.no  
Beskrivelse 2019   2018
         
Resultat        
Salgsinntekter 90.589.000 85.803.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 90.589.000 85.803.000
Varekostnad -6.043.000 -5.110.000
Lønninger -67.907.000 -62.040.000
Lønn daglig leder 2.994.000 2.917.000
Avskrivning -510.000 -1.527.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -10.780.000 -9.046.000
Driftskostnader -85.240.000 -77.723.000
Driftsresultat 5.348.000 8.081.000
Finansinntekter 14.000 13.000
Finanskostnader -135.000 -153.000
Finans -121.000 -140.000
Skattekostnad -1.160.000 -2.124.000
Årsresultat 4.067.000 5.817.000
Konsernbidrag 0 0
Resultat før skatt 5.227.000 7.941.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0
Fast eiendom 0 0
Sum anleggsmidler 1.575.000 1.384.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 16.374.000 16.558.000
Andre fordringer 1.268.000 1.084.000
Kasse, bank 9.754.000 11.323.000
Sum omløpsmidler 27.396.000 28.965.000
Sum eiendeler 28.971.000 30.349.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0
Sum immatrielle midler 112.000 0
Driftsløsøre 1.463.000 1.384.000
Sum varige driftsmidler 1.463.000 1.384.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum investeringer 0 0
Sum opptjent egenkapital 4.460.000 661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 72.000
Sum egenkapital 6.306.000 2.240.000
Sum langsiktig gjeld 1.007.000 2.047.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Leverandørgjeld 792.000 1.159.000
Betalbar skatt 1.213.000 2.097.000
Skyldig offentlige avgifter 8.606.000 8.514.000
Utbytte 0 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 11.048.000 8.291.000
Sum kortsiktig gjeld 21.658.000 26.062.000
Sum gjeld og egenkapital 28.362.000 30.007.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 5.738.000 2.903.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1
Soliditet 21.8 7.4
Resultatgrad 5.9 9.4
Rentedekningsgrad 39.6 52.8
Gjeldsgrad 3.6 12.5
Total kapitalrentabilitet 18.5 26.7
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00