Konsernregnskap
Firma: Medi 3 AS Organisasjonsnr: 941455077
Postadresse: Postboks 1514 Foretakstype: AS
6025 Ålesund Etableringsdato: 05.12.1986
Besøksadresse: Kongens Gate 11 Antall ansatte: 79
6002 Ålesund Bankforbindelse:
Telefon: 70117000 Revisor: Bdo AS
Telefaks: 70117001
Aksjekapital: 23 260 320
Web-side: www.medi3.no  
Beskrivelse 2014   2013 2012 2004
         
Resultat        
Salgsinntekter 156.905.000 143.428.000 143.462.000
Andre inntekter 0 167.000 491.000
Driftsinntekter 156.905.000 143.595.000 143.952.000 116.510.000
Varekostnad -55.481.000 -52.846.000 -44.939.000 -39.132.000
Lønninger -59.009.000 -57.764.000 -57.355.000 -35.390.000
Lønn daglig leder 1.348.000 2.239.000
Avskrivning -5.613.000 -5.799.000 -3.755.000 -7.638.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -30.840.000 -28.000.000 -30.065.000 -20.369.000
Driftskostnader -150.943.000 -144.409.000 -136.114.000 -103.579.000
Driftsresultat 5.963.000 -814.000 7.838.000 12.931.000
Finansinntekter 158.000 242.000 371.000 22.000
Finanskostnader -7.540.000 -384.000 -7.679.000 -2.693.000
Finans -7.382.000 -142.000 -7.308.000 -2.671.000
Skattekostnad -1.556.000 -18.000 122.000 -4.354.000
Årsresultat -2.975.000 -975.000 653.000 5.907.000
Konsernbidrag 0 0 0
Resultat før skatt -1.419.000 -956.000 531.000 10.261.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 4.634.000 0
Fast eiendom 9.774.000 11.301.000 7.411.000 0
Sum anleggsmidler 22.106.000 33.225.000 26.768.000 55.545.000
Varebeholdning 1.618.000 1.817.000 1.585.000 1.386.000
Kundefordringer 11.549.000 9.079.000 15.401.000 12.392.000
Andre fordringer 2.655.000 1.247.000 1.430.000 466.000
Kasse, bank 16.104.000 11.316.000 15.072.000 4.153.000
Sum omløpsmidler 31.925.000 23.460.000 33.488.000 18.396.000
Sum eiendeler 54.031.000 56.685.000 60.256.000 73.941.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 507.000 7.750.000 733.000
Sum immatrielle midler 3.528.000 11.067.000 3.681.000
Driftsløsøre 8.804.000 10.802.000 10.346.000
Sum varige driftsmidler 18.578.000 22.103.000 22.391.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 55.000 696.000
Sum investeringer 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 7.245.000 9.103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 814.000 1.855.000 1.670.000
Sum egenkapital 27.538.000 31.102.000 32.960.000 18.170.000
Sum langsiktig gjeld 8.004.000 10.034.000 8.708.000 31.697.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 12.000 2.842.000
Leverandørgjeld 4.106.000 4.502.000 7.082.000 9.222.000
Betalbar skatt 1.260.000 329.000 1.073.000 3.393.000
Skyldig offentlige avgifter 4.377.000 4.565.000 4.460.000 3.548.000
Utbytte 0 0 0 -1.020.000
Annen kortsiktig gjeld 8.746.000 6.153.000 5.960.000 4.050.000
Sum kortsiktig gjeld 18.489.000 15.548.000 18.588.000 24.075.000
Sum gjeld og egenkapital 54.031.000 56.684.000 60.256.000 73.942.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 13.436.000 7.912.000 14.900.000 -5.679.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 1.8 0.8
Soliditet 51.0 54.9 54.7 24.6
Resultatgrad 3.8 -0.6 5.4 11.1
Rentedekningsgrad 0.8 -1.5 1.1 4.8
Gjeldsgrad 1.0 0.8 0.8 3.1
Total kapitalrentabilitet 11.3 -1.0 13.6 17.5
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00