Konsernregnskap
Firma: Grieg Holdings Ii As Organisasjonsnr: 984333609
Postadresse: Postboks 234 Sentrum Foretakstype: AS
5804 Bergen Etableringsdato: 07.03.2002
Besøksadresse: C. Sundts Gate 17-19 Antall ansatte: 1
5004 Bergen Bankforbindelse:
Telefon: 55576600 Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Telefaks: 55576855
Aksjekapital: 7 087 768
Web-side: www.grieg.no  
Beskrivelse 2007   2006
         
Resultat        
Salgsinntekter 21.219.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 21.219.000 9.825.000
Varekostnad -19.242.000 -21.967.000
Lønninger -7.968.000 -6.890.000
Lønn daglig leder
Avskrivning -8.135.000 -5.244.000
Nedskrivning -4.552.000
Andre driftskostnader -8.565.000 -9.790.000
Driftskostnader -36.890.000 -50.363.000
Driftsresultat -15.671.000 -40.539.000
Finansinntekter 299.000 385.000
Finanskostnader -1.704.000 -749.000
Finans -1.405.000 -364.000
Skattekostnad 0 12.602.000
Årsresultat -17.076.000 -28.301.000
Konsernbidrag 0
Resultat før skatt -17.076.000 -40.903.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 34.107.000
Fast eiendom 13.663.000 13.984.000
Sum anleggsmidler 76.125.000 76.648.000
Varebeholdning 19.230.000 8.025.000
Kundefordringer 1.726.000 5.777.000
Andre fordringer 11.306.000 6.252.000
Kasse, bank 2.467.000 10.182.000
Sum omløpsmidler 34.730.000 30.235.000
Sum eiendeler 110.855.000 106.883.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 4.215.000
Sum immatrielle midler 21.509.000
Driftsløsøre 32.646.000
Sum varige driftsmidler 54.616.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum investeringer 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Sum egenkapital 86.196.000 77.272.000
Sum langsiktig gjeld 17.564.000 13.545.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.000.000
Leverandørgjeld 1.437.000 6.909.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.482.000 1.399.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.175.000 2.131.000
Sum kortsiktig gjeld 7.094.000 16.067.000
Sum gjeld og egenkapital 110.854.000 106.884.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 27.636.000 14.168.000
Likviditetsgrad 1 4.9 1.9
Likviditetsgrad 2 2.2 1.4
Soliditet 77.8 72.3
Resultatgrad -73.9 -412.6
Rentedekningsgrad -9.0 -53.6
Gjeldsgrad 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -13.9 -37.6
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00