Stall Fire Vinder AS
Juridisk navn:  Stall Fire Vinder AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97628243
Postboks 170 Sandnesdalen 3 Fax:
9915 Kirkenes 9910 Bjørnevatn
Fylke: Kommune: www.stallfirevinder.no
Troms og Finnmark Sør-Varanger
Org.nr: 987444614
Aksjekapital: 380.000 NOK
Etableringsdato: 05.10.2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,47%
Resultat  
  
103,41%
Egenkapital  
  
2,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 463.000 523.000 540.000 514.000 526.000
Resultat: 3.000 -88.000 -46.000 -120.000 40.000
Egenkapital: 200.000 196.000 284.000 52.000 173.000
Regnskap for Stall Fire Vinder AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 463.000 523.000 540.000 514.000 526.000
Driftskostnader -391.000 -540.000 -511.000 -563.000 -400.000
Driftsresultat 71.000 -17.000 29.000 -49.000 127.000
Finansinntekter 0 0 0 11.000 1.000
Finanskostnader -68.000 -71.000 -75.000 -82.000 -88.000
Finans -68.000 -71.000 -75.000 -71.000 -87.000
Resultat før skatt 3.000 -88.000 -46.000 -120.000 40.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 -88.000 -46.000 -120.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.090.000 1.140.000 1.205.000 1.120.000 1.111.000
Sum omløpsmidler 97.000 106.000 175.000 97.000 144.000
Sum eiendeler 1.187.000 1.246.000 1.380.000 1.217.000 1.255.000
Sum opptjent egenkapital -222.000 -226.000 -138.000 -92.000 29.000
Sum egenkapital 200.000 196.000 284.000 52.000 173.000
Sum langsiktig gjeld 806.000 831.000 890.000 949.000 1.009.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 219.000 206.000 215.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 1.187.000 1.246.000 1.380.000 1.216.000 1.256.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 260.000 239.000 277.000 256.000 279.000
Andre inntekter 203.000 284.000 263.000 258.000 247.000
Driftsinntekter 463.000 523.000 540.000 514.000 526.000
Varekostnad -198.000 -255.000 -271.000 -337.000 -224.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -65.000 -65.000 -61.000 -33.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -220.000 -179.000 -193.000 -148.000
Driftskostnader -391.000 -540.000 -511.000 -563.000 -400.000
Driftsresultat 71.000 -17.000 29.000 -49.000 127.000
Finansinntekter 0 0 0 11.000 1.000
Finanskostnader -68.000 -71.000 -75.000 -82.000 -88.000
Finans -68.000 -71.000 -75.000 -71.000 -87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 -88.000 -46.000 -120.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.015.000 1.028.000 1.056.000 1.083.000 1.111.000
Maskiner anlegg 63.000 93.000 122.000 0 0
Driftsløsøre 11.000 20.000 28.000 36.000 0
Sum varige driftsmidler 1.090.000 1.140.000 1.205.000 1.120.000 1.111.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.090.000 1.140.000 1.205.000 1.120.000 1.111.000
Varebeholdning 15.000 52.000 20.000 24.000 4.000
Kundefordringer 13.000 21.000 18.000 57.000 99.000
Andre fordringer 0 2.000 3.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 31.000 134.000 11.000 38.000
Sum omløpsmidler 97.000 106.000 175.000 97.000 144.000
Sum eiendeler 1.187.000 1.246.000 1.380.000 1.217.000 1.255.000
Sum opptjent egenkapital -222.000 -226.000 -138.000 -92.000 29.000
Sum egenkapital 200.000 196.000 284.000 52.000 173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 806.000 831.000 890.000 949.000 1.009.000
Leverandørgjeld 104.000 111.000 189.000 212.000 63.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 -3.000 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 110.000 18.000 3.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 181.000 219.000 206.000 215.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 1.187.000 1.246.000 1.380.000 1.216.000 1.256.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -84.000 -113.000 -31.000 -118.000 70.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.8 0.5 1.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.8 0.3 1.9
Soliditet 16.8 15.7 20.6 4.3 13.8
Resultatgrad 15.3 -3.3 5.4 -9.5 24.1
Rentedekningsgrad 1 -0.2 0.4 -0.6 1.5
Gjeldsgrad 4.9 5.4 3.9 22.4 6.3
Total kapitalrentabilitet 6 -1.4 2.1 -3.1 10.2
Signatur
02.11.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Nina Gudrun NilsenStyreleder59
Jostein TørstadStyremedlem66
Siw Hege MortensenStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nina Gudrun Nilsen27.8959
Jostein Tørstad27.8966
Agnete Hansen8.9548
Siw Hege Mortensen35.2650
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00