Maskin K. Lund As
Juridisk navn:  Maskin K. Lund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22900200
c/o K Lund Offshore as Postboks 30 Per Krohgs vei 4 Fax:
4097 Sola 1065 Oslo
Fylke: Kommune: www.mkl.no
Oslo Oslo
Org.nr: 956620732
Aksjekapital: 9.477.436 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 04.01.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
13,77%
Resultat  
  
68,07%
Egenkapital  
  
32,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 40.059.000 35.212.000 32.480.000 31.712.000 28.317.000
Resultat: -235.000 -736.000 -1.463.000 -4.130.000 -3.999.000
Egenkapital: 4.463.000 3.360.000 2.333.000 3.795.000 1.787.000
Regnskap for Maskin K. Lund As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 40.059.000 35.212.000 32.480.000 31.712.000 28.317.000
Driftskostnader -40.041.000 -35.737.000 -33.816.000 -35.715.000 -32.187.000
Driftsresultat 19.000 -524.000 -1.336.000 -4.003.000 -3.870.000
Finansinntekter 126.000 83.000 985.000 594.000 641.000
Finanskostnader -379.000 -296.000 -1.111.000 -721.000 -771.000
Finans -253.000 -213.000 -126.000 -127.000 -130.000
Resultat før skatt -235.000 -736.000 -1.463.000 -4.130.000 -3.999.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -235.000 -736.000 -1.463.000 -4.130.000 -3.999.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.829.000 6.861.000 6.475.000 6.443.000 6.635.000
Sum omløpsmidler 19.254.000 17.921.000 14.095.000 15.141.000 11.555.000
Sum eiendeler 26.083.000 24.782.000 20.570.000 21.584.000 18.190.000
Sum opptjent egenkapital -5.015.000 -6.118.000 -7.145.000 -5.682.000 -7.077.000
Sum egenkapital 4.463.000 3.360.000 2.333.000 3.795.000 1.787.000
Sum langsiktig gjeld 3.851.000 4.551.000 5.251.000 5.251.000 7.389.000
Sum kortsiktig gjeld 17.770.000 16.871.000 12.986.000 12.538.000 9.014.000
Sum gjeld og egenkapital 26.083.000 24.781.000 20.569.000 21.584.000 18.190.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.040.000 34.548.000 31.286.000 31.712.000 28.308.000
Andre inntekter 19.000 664.000 1.194.000 0 9.000
Driftsinntekter 40.059.000 35.212.000 32.480.000 31.712.000 28.317.000
Varekostnad -22.383.000 -19.373.000 -18.320.000 -19.451.000 -15.988.000
Lønninger -9.700.000 -9.321.000 -8.684.000 -9.334.000 -9.290.000
Avskrivning -150.000 -132.000 -145.000 -172.000 -282.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -7.808.000 -6.911.000 -6.667.000 -6.758.000 -6.627.000
Driftskostnader -40.041.000 -35.737.000 -33.816.000 -35.715.000 -32.187.000
Driftsresultat 19.000 -524.000 -1.336.000 -4.003.000 -3.870.000
Finansinntekter 126.000 83.000 985.000 594.000 641.000
Finanskostnader -379.000 -296.000 -1.111.000 -721.000 -771.000
Finans -253.000 -213.000 -126.000 -127.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -235.000 -736.000 -1.463.000 -4.130.000 -3.999.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 5.913.000 5.913.000 5.913.000 5.913.000 5.913.000
Fast eiendom 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 489.000 586.000 218.000 186.000 338.000
Sum varige driftsmidler 833.000 929.000 562.000 530.000 682.000
Sum finansielle anleggsmidler 83.000 18.000 0 40.000
Sum anleggsmidler 6.829.000 6.861.000 6.475.000 6.443.000 6.635.000
Varebeholdning 10.780.000 10.258.000 9.895.000 7.930.000 8.458.000
Kundefordringer 5.162.000 4.878.000 3.293.000 6.436.000 2.288.000
Andre fordringer 1.124.000 668.000 657.000 502.000 501.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 352.000 355.000 250.000 273.000 309.000
Sum omløpsmidler 19.254.000 17.921.000 14.095.000 15.141.000 11.555.000
Sum eiendeler 26.083.000 24.782.000 20.570.000 21.584.000 18.190.000
Sum opptjent egenkapital -5.015.000 -6.118.000 -7.145.000 -5.682.000 -7.077.000
Sum egenkapital 4.463.000 3.360.000 2.333.000 3.795.000 1.787.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.258.000 9.751.000 7.958.000 5.896.000 4.189.000
Sum langsiktig gjeld 3.851.000 4.551.000 5.251.000 5.251.000 7.389.000
Leverandørgjeld 4.058.000 4.065.000 2.841.000 3.880.000 2.643.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.245.000 1.754.000 1.230.000 1.915.000 1.182.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.209.000 1.302.000 956.000 846.000 999.000
Sum kortsiktig gjeld 17.770.000 16.871.000 12.986.000 12.538.000 9.014.000
Sum gjeld og egenkapital 26.083.000 24.781.000 20.569.000 21.584.000 18.190.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.484.000 1.050.000 1.109.000 2.603.000 2.541.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.3 0.6 0.3
Soliditet 17.1 13.6 11.3 17.6 9.8
Resultatgrad -1.5 -4.1 -12.6 -13.7
Rentedekningsgrad 0.1 -1.8 -1.2 -5.6
Gjeldsgrad 4.8 6.4 7.8 4.7 9.2
Total kapitalrentabilitet 0.6 -1.8 -1.7 -15.8 -17.8
Signatur
24.08.2023
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2021
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2020
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
 
Styre
NavnTittelAlder
Andrew R SchieslStyreleder52
Robert Van Den AkkerStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
K. Lund Offshore As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00