Multidak
Juridisk navn:  Multidak
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90082394
Olsvikåsen 66 B Olsvikåsen 66 B Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989088475
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 18.01.2006
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
10,57%
Resultat  
  
100,96%
Egenkapital  
  
1,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008
Omsetning: 847.000 766.000
Resultat: 1.000 -104.000
Egenkapital: -66.000 -67.000
Regnskap for Multidak
Resultat 2009 2008
Driftsinntekter 847.000 766.000
Driftskostnader -836.000 -862.000
Driftsresultat 11.000 -95.000
Finansinntekter 1.000 2.000
Finanskostnader -10.000 -11.000
Finans -9.000 -9.000
Resultat før skatt 1.000 -104.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 1.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 176.000 211.000
Sum omløpsmidler 168.000 126.000
Sum eiendeler 344.000 337.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -66.000 -67.000
Sum langsiktig gjeld 116.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 293.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 343.000 337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 847.000 766.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -568.000 -579.000
Avskrivning -49.000 -32.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -219.000 -251.000
Driftskostnader -836.000 -862.000
Driftsresultat 11.000 -95.000
Finansinntekter 1.000 2.000
Finanskostnader -10.000 -11.000
Finans -9.000 -9.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 162.000 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 176.000 211.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 1.000
Sum investeringer
Kasse, bank 168.000 126.000
Sum omløpsmidler 168.000 126.000
Sum eiendeler 344.000 337.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -66.000 -67.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 38.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 116.000 146.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 230.000 177.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 293.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 343.000 337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -125.000 -132.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5
Soliditet -19.2 -19.9
Resultatgrad 1.3 -12.4
Rentedekningsgrad 1.2 -8.5
Gjeldsgrad -6.2 -6.0
Total kapitalrentabilitet 3.5 -27.6
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00