Troms Auto Holding AS
Juridisk navn:  Troms Auto Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77609999
Lattervikveien 9 Lattervikveien 9 Fax:
9064 Svensby 9064 Svensby
Fylke: Kommune:
Troms Lyngen
Org.nr: 989218859
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Etableringsdato: 20.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
59,35%
Egenkapital  
  
-0,45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 5.577.000
Resultat: -63.000 -155.000 -311.000 185.000 4.783.000
Egenkapital: 5.691.000 5.717.000 5.837.000 6.110.000 5.863.000
Regnskap for Troms Auto Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 5.577.000
Driftskostnader -169.000 -155.000 -65.000 -33.000 -276.000
Driftsresultat -169.000 -155.000 -65.000 -33.000 5.301.000
Finansinntekter 253.000 171.000 142.000 117.000 550.000
Finanskostnader -147.000 -170.000 -388.000 101.000 -1.069.000
Finans 106.000 1.000 -246.000 218.000 -519.000
Resultat før skatt -63.000 -155.000 -311.000 185.000 4.783.000
Skattekostnad 37.000 35.000 39.000 63.000 -1.572.000
Årsresultat -26.000 -120.000 -273.000 248.000 3.211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.917.000 6.107.000 5.851.000 4.858.000 3.864.000
Sum omløpsmidler 1.964.000 2.861.000 3.542.000 3.781.000 4.178.000
Sum eiendeler 8.881.000 8.968.000 9.393.000 8.639.000 8.042.000
Sum opptjent egenkapital 3.291.000 3.317.000 3.437.000 3.710.000 3.463.000
Sum egenkapital 5.691.000 5.717.000 5.837.000 6.110.000 5.863.000
Sum langsiktig gjeld 2.882.000 2.935.000 2.608.000 1.089.000 1.471.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 316.000 948.000 1.439.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 8.881.000 8.968.000 9.393.000 8.638.000 8.043.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 5.577.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 5.577.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -95.000
Andre driftskostnader -169.000 -155.000 -65.000 -33.000 -153.000
Driftskostnader -169.000 -155.000 -65.000 -33.000 -276.000
Driftsresultat -169.000 -155.000 -65.000 -33.000 5.301.000
Finansinntekter 253.000 171.000 142.000 117.000 550.000
Finanskostnader -147.000 -170.000 -388.000 101.000 -1.069.000
Finans 106.000 1.000 -246.000 218.000 -519.000
Konsernbidrag 0 0 -643.000 -861.000 -1.333.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -120.000 -273.000 248.000 3.211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.917.000 6.107.000 5.851.000 4.858.000 3.864.000
Sum anleggsmidler 6.917.000 6.107.000 5.851.000 4.858.000 3.864.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 199.000 329.000 290.000 285.000 219.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.765.000 2.532.000 3.252.000 3.496.000 3.959.000
Sum omløpsmidler 1.964.000 2.861.000 3.542.000 3.781.000 4.178.000
Sum eiendeler 8.881.000 8.968.000 9.393.000 8.639.000 8.042.000
Sum opptjent egenkapital 3.291.000 3.317.000 3.437.000 3.710.000 3.463.000
Sum egenkapital 5.691.000 5.717.000 5.837.000 6.110.000 5.863.000
Sum avsetninger til forpliktelser 491.000 641.000 837.000 1.089.000 1.471.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 857.000 1.439.000 709.000
Sum langsiktig gjeld 2.882.000 2.935.000 2.608.000 1.089.000 1.471.000
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 114.000 160.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 189.000 156.000 91.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 308.000 316.000 948.000 1.439.000 709.000
Sum gjeld og egenkapital 8.881.000 8.968.000 9.393.000 8.638.000 8.043.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.656.000 2.545.000 2.594.000 2.342.000 3.469.000
Likviditetsgrad 1 6.4 9.1 3.7 2.6 5.9
Likviditetsgrad 2 6.4 9.1 3.7 2.7 5.9
Soliditet 64.1 63.7 62.1 70.7 72.9
Resultatgrad 95.1
Rentedekningsgrad -1.1 -0.9 -0.2 -0.8 5.5
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.9 0.2 0.8 1.0 72.7
Signatur
26.01.2017
SIGNATUR
JEGERVATN STEINAR
Prokurister
26.01.2017
PROKURA
JEGERVATN STEINAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Steinar JegervatnStyreleder71
Berit JegervatnStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Berit Jegervatn10.4257
Steinar Jegervatn89.5871
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00