Norwegian Food Partner As
Juridisk navn:  Norwegian Food Partner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91532403
Hopsnesvegen 21 Hopsnesvegen 21 Fax:
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune: www.økologisk-råvareim...
Vestland Bergen
Org.nr: 989301853
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 30.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14,95%
Resultat  
  
-1807,58%
Egenkapital  
  
-494,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.548.000 1.820.000 1.455.000 1.723.000 1.793.000
Resultat: -1.127.000 66.000 -682.000 -389.000 -237.000
Egenkapital: -620.000 157.000 -107.000 189.000 269.000
Regnskap for Norwegian Food Partner As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.548.000 1.820.000 1.455.000 1.723.000 1.793.000
Driftskostnader -2.376.000 -2.005.000 -1.827.000 -1.806.000 -1.731.000
Driftsresultat -828.000 -186.000 -372.000 -82.000 62.000
Finansinntekter 90.000 690.000 90.000 90.000 92.000
Finanskostnader -389.000 -439.000 -400.000 -398.000 -391.000
Finans -299.000 251.000 -310.000 -308.000 -299.000
Resultat før skatt -1.127.000 66.000 -682.000 -389.000 -237.000
Skattekostnad 80.000 48.000 96.000 0 -18.000
Årsresultat -1.047.000 113.000 -585.000 -389.000 -256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.514.000 6.351.000 6.286.000 6.205.000 6.143.000
Sum omløpsmidler 1.032.000 1.887.000 2.239.000 2.138.000 2.071.000
Sum eiendeler 7.546.000 8.238.000 8.525.000 8.343.000 8.214.000
Sum opptjent egenkapital -720.000 -984.000 -1.248.000 -952.000 -563.000
Sum egenkapital -620.000 157.000 -107.000 189.000 269.000
Sum langsiktig gjeld 7.710.000 7.637.000 8.264.000 7.865.000 7.477.000
Sum kortsiktig gjeld 456.000 445.000 368.000 289.000 469.000
Sum gjeld og egenkapital 7.546.000 8.239.000 8.525.000 8.343.000 8.214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.548.000 1.820.000 1.794.000 1.489.000 1.659.000
Andre inntekter 0 0 -339.000 235.000 135.000
Driftsinntekter 1.548.000 1.820.000 1.455.000 1.723.000 1.793.000
Varekostnad -2.000 0 0 0 0
Lønninger -1.523.000 -1.149.000 -1.215.000 -973.000 -928.000
Avskrivning 0 -6.000 -10.000 -17.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -851.000 -850.000 -602.000 -816.000 -792.000
Driftskostnader -2.376.000 -2.005.000 -1.827.000 -1.806.000 -1.731.000
Driftsresultat -828.000 -186.000 -372.000 -82.000 62.000
Finansinntekter 90.000 690.000 90.000 90.000 92.000
Finanskostnader -389.000 -439.000 -400.000 -398.000 -391.000
Finans -299.000 251.000 -310.000 -308.000 -299.000
Konsernbidrag 269.000 151.000 289.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.047.000 113.000 -585.000 -389.000 -256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 6.000 16.000 33.000
Sum varige driftsmidler 0 0 6.000 16.000 33.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.514.000 6.351.000 6.279.000 6.189.000 6.110.000
Sum anleggsmidler 6.514.000 6.351.000 6.286.000 6.205.000 6.143.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 421.000 719.000 275.000 635.000 1.353.000
Andre fordringer 473.000 896.000 1.307.000 1.235.000 669.000
Sum investeringer 0 54.000 54.000 30.000 0
Kasse, bank 138.000 218.000 603.000 237.000 49.000
Sum omløpsmidler 1.032.000 1.887.000 2.239.000 2.138.000 2.071.000
Sum eiendeler 7.546.000 8.238.000 8.525.000 8.343.000 8.214.000
Sum opptjent egenkapital -720.000 -984.000 -1.248.000 -952.000 -563.000
Sum egenkapital -620.000 157.000 -107.000 189.000 269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.710.000 7.637.000 8.264.000 7.865.000 7.477.000
Leverandørgjeld 0 54.000 10.000 20.000 115.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 285.000 255.000 235.000 158.000 253.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 171.000 135.000 122.000 111.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 456.000 445.000 368.000 289.000 469.000
Sum gjeld og egenkapital 7.546.000 8.239.000 8.525.000 8.343.000 8.214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 576.000 1.442.000 1.871.000 1.849.000 1.602.000
Likviditetsgrad 1 2.3 4.2 6.1 7.4 4.4
Likviditetsgrad 2 2.3 4.2 6.1 7.4 4.5
Soliditet -8.2 1.9 -1.3 2.3 3.3
Resultatgrad -53.5 -10.2 -25.6 -4.8 3.5
Rentedekningsgrad -2.1 -0.4 -0.9 0.0 0.4
Gjeldsgrad -13.2 51.5 -80.7 43.1 29.5
Total kapitalrentabilitet -9.8 6.1 -3.3 0.1 1.9
Signatur
20.10.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.10.2015
PROKURA
NORDVIK CATRINE MALEN STAVENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Willy Roger JacobsenStyreleder67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Wiroja Invest AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00