Bleiknesgruppen Limited
Juridisk navn:  Bleiknesgruppen Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91602413
Bleiknes Bleiknes Fax:
8255 Røkland 8255 Røkland
Fylke: Kommune:
Nordland Saltdal
Org.nr: 989412531
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.02.2006
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
58,29%
Egenkapital  
  
117,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009 2008 2007 2006
Omsetning: 0 415.000 2.157.000 1.298.000 1.084.000
Resultat: -73.000 -175.000 -87.000 -20.000 238.000
Egenkapital: 14.000 -82.000 93.000 162.000 176.000
Regnskap for Bleiknesgruppen Limited
Resultat 2010 2009 2008 2007 2006
Driftsinntekter 0 415.000 2.157.000 1.298.000 1.084.000
Driftskostnader -74.000 -578.000 -2.217.000 -1.307.000 -844.000
Driftsresultat -73.000 -164.000 -60.000 -10.000 240.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -12.000 -27.000 -10.000 -2.000
Finans 0 -12.000 -26.000 -10.000 -2.000
Resultat før skatt -73.000 -175.000 -87.000 -20.000 238.000
Skattekostnad 0 0 18.000 5.000 -67.000
Årsresultat -73.000 -175.000 -69.000 -14.000 171.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 173.000 113.000 532.000 410.000 485.000
Sum omløpsmidler 226.000 161.000 322.000 178.000 233.000
Sum eiendeler 399.000 274.000 854.000 588.000 718.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 -87.000 88.000 157.000
Sum egenkapital 14.000 -82.000 93.000 162.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 18.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 356.000 760.000 407.000 518.000
Sum gjeld og egenkapital 399.000 274.000 853.000 587.000 718.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 386.000 2.157.000 1.298.000
Andre inntekter 0 29.000 0 0
Driftsinntekter 0 415.000 2.157.000 1.298.000 1.084.000
Varekostnad 0 -81.000 -473.000 -400.000 -413.000
Lønninger 0 -199.000 -1.116.000 -663.000 -318.000
Avskrivning -29.000 -64.000 -109.000 -88.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -234.000 -519.000 -156.000 -92.000
Driftskostnader -74.000 -578.000 -2.217.000 -1.307.000 -844.000
Driftsresultat -73.000 -164.000 -60.000 -10.000 240.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -12.000 -27.000 -10.000 -2.000
Finans 0 -12.000 -26.000 -10.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -175.000 -69.000 -14.000 171.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 98.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 84.000 113.000 458.000 400.000
Sum varige driftsmidler 84.000 113.000 458.000 400.000
Sum finansielle anleggsmidler 88.000 0 74.000 10.000
Sum anleggsmidler 173.000 113.000 532.000 410.000 485.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 161.000 161.000 185.000 25.000 224.000
Andre fordringer 0 0 135.000 4.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 1.000 149.000 1.000
Sum omløpsmidler 226.000 161.000 322.000 178.000 233.000
Sum eiendeler 399.000 274.000 854.000 588.000 718.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 -87.000 88.000 157.000
Sum egenkapital 14.000 -82.000 93.000 162.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 -198.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 18.000 24.000
Leverandørgjeld 381.000 381.000 474.000 60.000 228.000
Betalbar skatt 0 0 -5.000 43.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 102.000 135.000 225.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 72.000 157.000 79.000 223.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 356.000 760.000 407.000 518.000
Sum gjeld og egenkapital 399.000 274.000 853.000 587.000 718.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -159.000 -195.000 -438.000 -229.000 -285.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Soliditet 3.5 -29.9 10.9 27.6 24.5
Resultatgrad -39.5 -2.8 -0.8 22.1
Rentedekningsgrad -13.7 -2.2 -1.0 120.0
Gjeldsgrad 27.5 -4.3 8.2 2.6 3.1
Total kapitalrentabilitet -18.3 -59.9 -6.9 -1.7 33.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00