Dava Solution
Juridisk navn:  Dava Solution
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sandvedlia 24 Sandvedlia 24 Fax:
4318 Sandnes 4318 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 989671677
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 25.04.2006
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
3,88%
Resultat  
  
-56,1%
Egenkapital  
  
11,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008 2007
Omsetning: 134.000 129.000 91.000 156.000 106.000
Resultat: 18.000 41.000 24.000 48.000 58.000
Egenkapital: 127.000 114.000 85.000 67.000 33.000
Regnskap for Dava Solution
Resultat 2011 2010 2009 2008 2007
Driftsinntekter 134.000 129.000 91.000 156.000 106.000
Driftskostnader -116.000 -87.000 -67.000 -109.000 -48.000
Driftsresultat 18.000 41.000 24.000 48.000 58.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 18.000 41.000 24.000 48.000 58.000
Skattekostnad -5.000 -12.000 -7.000 -14.000 -16.000
Årsresultat 13.000 30.000 18.000 35.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 141.000 132.000 99.000 81.000 59.000
Sum eiendeler 141.000 132.000 99.000 81.000 59.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 114.000 85.000 67.000 33.000
Sum egenkapital 127.000 114.000 85.000 67.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 14.000 14.000 14.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 140.000 132.000 99.000 81.000 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 134.000 129.000 91.000 156.000 106.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 134.000 129.000 91.000 156.000 106.000
Varekostnad 0 0 0 -62.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -116.000 -87.000 -67.000 -47.000 -48.000
Driftskostnader -116.000 -87.000 -67.000 -109.000 -48.000
Driftsresultat 18.000 41.000 24.000 48.000 58.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 30.000 18.000 35.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 41.000 19.000 22.000 16.000
Andre fordringer 89.000 68.000 68.000 59.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 23.000 12.000 0 1.000
Sum omløpsmidler 141.000 132.000 99.000 81.000 59.000
Sum eiendeler 141.000 132.000 99.000 81.000 59.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 114.000 85.000 67.000 33.000
Sum egenkapital 127.000 114.000 85.000 67.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 4.000 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 6.000 7.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 8.000 7.000 13.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 14.000 14.000 14.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 140.000 132.000 99.000 81.000 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 137.000 118.000 85.000 67.000 33.000
Likviditetsgrad 1 35.3 9.4 7.1 5.8 2.3
Likviditetsgrad 2 35.3 9.5 7.1 5.8 2.3
Soliditet 90.7 86.4 85.9 82.7 55.9
Resultatgrad 13.4 31.8 26.4 30.8 54.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.8
Total kapitalrentabilitet 12.9 31.1 24.2 59.3 98.3
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00