Ødegaard Anlegg AS
Juridisk navn:  Ødegaard Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48242712
Hummelhaugen 2 Hummelhaugen 2 Fax: 75021413
8909 Brønnøysund 8909 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 992170905
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10.01.2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,96%
Resultat  
  
-32,92%
Egenkapital  
  
-33,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.847.000 11.185.000 15.404.000 12.207.000 14.806.000
Resultat: -1.728.000 -1.300.000 162.000 -379.000 1.380.000
Egenkapital: 695.000 1.045.000 2.103.000 1.973.000 2.240.000
Regnskap for Ødegaard Anlegg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.847.000 11.185.000 15.404.000 12.207.000 14.806.000
Driftskostnader -11.458.000 -12.387.000 -15.173.000 -12.492.000 -13.288.000
Driftsresultat -1.611.000 -1.203.000 231.000 -286.000 1.517.000
Finansinntekter 0 0 2.000 6.000 16.000
Finanskostnader -117.000 -98.000 -71.000 -99.000 -153.000
Finans -117.000 -98.000 -69.000 -93.000 -137.000
Resultat før skatt -1.728.000 -1.300.000 162.000 -379.000 1.380.000
Skattekostnad 253.000 243.000 -33.000 112.000 -376.000
Årsresultat -1.475.000 -1.057.000 129.000 -267.000 1.004.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.039.000 2.556.000 3.243.000 3.255.000 3.557.000
Sum omløpsmidler 1.840.000 3.504.000 2.392.000 1.667.000 4.692.000
Sum eiendeler 3.879.000 6.060.000 5.635.000 4.922.000 8.249.000
Sum opptjent egenkapital 589.000 939.000 1.997.000 1.867.000 2.134.000
Sum egenkapital 695.000 1.045.000 2.103.000 1.973.000 2.240.000
Sum langsiktig gjeld 713.000 30.000 629.000 969.000 2.002.000
Sum kortsiktig gjeld 2.473.000 4.984.000 2.903.000 1.981.000 4.007.000
Sum gjeld og egenkapital 3.881.000 6.059.000 5.635.000 4.923.000 8.249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.455.000 11.185.000 15.164.000 11.715.000 14.239.000
Andre inntekter 392.000 0 239.000 491.000 567.000
Driftsinntekter 9.847.000 11.185.000 15.404.000 12.207.000 14.806.000
Varekostnad -2.473.000 -3.399.000 -5.120.000 -3.067.000 -6.215.000
Lønninger -4.198.000 -4.399.000 -4.974.000 -3.393.000 -3.048.000
Avskrivning -310.000 -349.000 -402.000 -493.000 -616.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.477.000 -5.013.000 -4.644.000 -4.840.000 -3.689.000
Driftskostnader -11.458.000 -12.387.000 -15.173.000 -12.492.000 -13.288.000
Driftsresultat -1.611.000 -1.203.000 231.000 -286.000 1.517.000
Finansinntekter 0 0 2.000 6.000 16.000
Finanskostnader -117.000 -98.000 -71.000 -99.000 -153.000
Finans -117.000 -98.000 -69.000 -93.000 -137.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.475.000 -1.057.000 129.000 -267.000 1.004.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 171.000 198.000 225.000 245.000 125.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.138.000 1.399.000 2.448.000 2.122.000 2.578.000
Sum varige driftsmidler 1.310.000 1.596.000 2.673.000 2.367.000 2.703.000
Sum finansielle anleggsmidler 730.000 960.000 570.000 888.000 854.000
Sum anleggsmidler 2.039.000 2.556.000 3.243.000 3.255.000 3.557.000
Varebeholdning 88.000 1.091.000 276.000 349.000 996.000
Kundefordringer 1.344.000 1.969.000 1.632.000 741.000 2.742.000
Andre fordringer 231.000 293.000 279.000 269.000 165.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 177.000 151.000 205.000 309.000 788.000
Sum omløpsmidler 1.840.000 3.504.000 2.392.000 1.667.000 4.692.000
Sum eiendeler 3.879.000 6.060.000 5.635.000 4.922.000 8.249.000
Sum opptjent egenkapital 589.000 939.000 1.997.000 1.867.000 2.134.000
Sum egenkapital 695.000 1.045.000 2.103.000 1.973.000 2.240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 243.000 210.000 322.000
Gjeld til kredittinstitutt 603.000 145.000 747.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 713.000 30.000 629.000 969.000 2.002.000
Leverandørgjeld 435.000 1.483.000 680.000 999.000 413.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 418.000
Skyldig offentlige avgifter 390.000 508.000 488.000 302.000 708.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.044.000 2.849.000 988.000 680.000 2.469.000
Sum kortsiktig gjeld 2.473.000 4.984.000 2.903.000 1.981.000 4.007.000
Sum gjeld og egenkapital 3.881.000 6.059.000 5.635.000 4.923.000 8.249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -633.000 -1.480.000 -511.000 -314.000 685.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.8 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.7 0.7 1.0
Soliditet 17.9 17.2 37.3 40.1 27.2
Resultatgrad -16.4 -10.8 1.5 -2.3 10.2
Rentedekningsgrad -13.8 -12.3 3.3 -2.8 10.0
Gjeldsgrad 4.6 4.8 1.7 1.5 2.7
Total kapitalrentabilitet -41.5 -19.9 4.1 -5.7 18.6
Signatur
15.01.2008
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor Ivar ØdegaardStyreleder48
Robin Andre ØdegaardStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Robin Andre Ødegaard24.0042
Tor Ivar Ødegaard52.0048
Frank Tore Pedersen24.0040
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00