Davadimi AS
Juridisk navn:  Davadimi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95805355
Skrimveien 25 Skrimveien 25 Fax:
3615 Kongsberg 3615 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 992218878
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.01.2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
116,5%
Egenkapital  
  
450%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Resultat: 85.000 -515.000 -405.000 -98.000 28.000
Egenkapital: 99.000 18.000 537.000 947.000 1.051.000
Regnskap for Davadimi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -9.000 -4.000 -32.000
Driftsresultat 18.000 18.000 16.000 21.000 -7.000
Finansinntekter 68.000 469.000 -221.000 316.000 35.000
Finanskostnader -1.000 -1.002.000 -200.000 -435.000 0
Finans 67.000 -533.000 -421.000 -119.000 35.000
Resultat før skatt 85.000 -515.000 -405.000 -98.000 28.000
Skattekostnad -4.000 -4.000 -4.000 -7.000 -3.000
Årsresultat 81.000 -519.000 -409.000 -105.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 103.000 107.000 541.000 959.000 1.259.000
Sum eiendeler 103.000 107.000 541.000 959.000 1.259.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 -82.000 422.000 832.000 936.000
Sum egenkapital 99.000 18.000 537.000 947.000 1.051.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 89.000 4.000 12.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 103.000 107.000 541.000 959.000 1.259.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.000 0 25.000 25.000 25.000
Andre inntekter 0 25.000 0 0 0
Driftsinntekter 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -23.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -7.000 -9.000 -4.000 -9.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -9.000 -4.000 -32.000
Driftsresultat 18.000 18.000 16.000 21.000 -7.000
Finansinntekter 68.000 469.000 -221.000 316.000 35.000
Finanskostnader -1.000 -1.002.000 -200.000 -435.000 0
Finans 67.000 -533.000 -421.000 -119.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Årsresultat 81.000 -519.000 -409.000 -105.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 78.000 83.000 492.000 687.000 548.000
Kasse, bank 25.000 24.000 49.000 272.000 711.000
Sum omløpsmidler 103.000 107.000 541.000 959.000 1.259.000
Sum eiendeler 103.000 107.000 541.000 959.000 1.259.000
Sum opptjent egenkapital -1.000 -82.000 422.000 832.000 936.000
Sum egenkapital 99.000 18.000 537.000 947.000 1.051.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 4.000 4.000 4.000 7.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 0 85.000 0 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 89.000 4.000 12.000 208.000
Sum gjeld og egenkapital 103.000 107.000 541.000 959.000 1.259.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 18.000 537.000 947.000 1.051.000
Likviditetsgrad 1 25.8 1.2 135.3 79.9 6.1
Likviditetsgrad 2 25.8 1.2 135.3 80.0 6.1
Soliditet 96.1 16.8 99.3 98.7 83.5
Resultatgrad 7 7 6 84.0 -28.0
Rentedekningsgrad 1 0 0.1 0.8
Gjeldsgrad 0 4.9 0 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet 83.5 455.1 -37.9 35.1 2.2
Signatur
12.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Hans Egil TaanevigStyreleder62
Anita TaanevigStyremedlem29
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hans Egil Taanevig75.0062
Anita Taanevig25.0029
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00