Aurel
Juridisk navn:  Aurel
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90505427
C/O Polar Consult As Fax:
9068 Nord-Lenangen 9068 Nord-Lenangen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lyngen
Org.nr: 993455504
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 08.01.2009
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
97,31%
Resultat  
  
447,06%
Egenkapital  
  
345,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009
Omsetning: 5.420.000 2.747.000
Resultat: 472.000 -136.000
Egenkapital: 241.000 -98.000
Regnskap for Aurel
Resultat 2010 2009
Driftsinntekter 5.420.000 2.747.000
Driftskostnader -4.946.000 -2.882.000
Driftsresultat 473.000 -134.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -3.000 -2.000
Finans -1.000 -2.000
Resultat før skatt 472.000 -136.000
Skattekostnad -132.000 38.000
Årsresultat 340.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 52.000
Sum omløpsmidler 1.042.000 176.000
Sum eiendeler 1.042.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 241.000
Sum egenkapital 241.000 -98.000
Sum langsiktig gjeld 123.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 677.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 1.041.000 229.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.420.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 5.420.000 2.747.000
Varekostnad -3.256.000 -2.580.000
Lønninger -1.307.000 -102.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -383.000 -200.000
Driftskostnader -4.946.000 -2.882.000
Driftsresultat 473.000 -134.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -3.000 -2.000
Finans -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 340.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 52.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 800.000 37.000
Andre fordringer 59.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 182.000 140.000
Sum omløpsmidler 1.042.000 176.000
Sum eiendeler 1.042.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 241.000
Sum egenkapital 241.000 -98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 12.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 123.000 247.000
Leverandørgjeld -51.000 -43.000
Betalbar skatt 90.000 0
Skyldig offentlige avgifter 558.000 114.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 0
Sum kortsiktig gjeld 677.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 1.041.000 229.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 365.000 96.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.2
Likviditetsgrad 2 1.6 2.3
Soliditet 23.2 -42.8
Resultatgrad 8.7 -4.9
Rentedekningsgrad 158.3 -67.0
Gjeldsgrad 3.3 -3.3
Total kapitalrentabilitet 45.6 -58.5
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00