Østre Namdal Reinbeitedistrikt/ Tjåehkere Sijte
Juridisk navn:  Østre Namdal Reinbeitedistrikt/ Tjåehkere Sijte
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91564979
Stallvikveien 2173 Stallvikveien 2173 Fax:
7893 Skorovatn 7893 Skorovatn
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 975740560
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 30.05.1991
Foretakstype: ANNA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Østre Namdal Reinbeitedistrikt/ Tjåehkere Sijte
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Anders JomaStyreleder57
Mats JomaStyremedlem34
Maili Anita JåmaStyremedlem37
Odd Bjørnar BjørkåsStyremedlem56
Knut Peder JåmaStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00