Jansson & Bjelke AS
Juridisk navn:  Jansson & Bjelke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90806666
Postboks 149 Rudssletta 12 Fax: 67131042
1309 Rud 1351 Rud
Fylke: Kommune: www.jbpapir.com
Viken Bærum
Org.nr: 967047384
Aksjekapital: 1.048.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.07.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,66%
Resultat  
  
23,48%
Egenkapital  
  
-347,37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.784.000 13.133.000 16.767.000 23.594.000 20.532.000
Resultat: -264.000 -345.000 -574.000 -679.000 -416.000
Egenkapital: -340.000 -76.000 269.000 844.000 1.523.000
Regnskap for Jansson & Bjelke AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.784.000 13.133.000 16.767.000 23.594.000 20.532.000
Driftskostnader -13.033.000 -13.565.000 -17.498.000 -24.366.000 -21.009.000
Driftsresultat -249.000 -431.000 -731.000 -770.000 -478.000
Finansinntekter 35.000 98.000 157.000 203.000 124.000
Finanskostnader -51.000 -11.000 0 -111.000 -63.000
Finans -16.000 87.000 157.000 92.000 61.000
Resultat før skatt -264.000 -345.000 -574.000 -679.000 -416.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -264.000 -345.000 -574.000 -679.000 -416.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.188.000 142.000 258.000 464.000 402.000
Sum omløpsmidler 2.701.000 3.231.000 3.904.000 4.592.000 5.835.000
Sum eiendeler 3.889.000 3.373.000 4.162.000 5.056.000 6.237.000
Sum opptjent egenkapital -1.388.000 -1.124.000 -779.000 -204.000 475.000
Sum egenkapital -340.000 -76.000 269.000 844.000 1.523.000
Sum langsiktig gjeld 1.960.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
Sum kortsiktig gjeld 2.269.000 2.048.000 2.492.000 2.812.000 3.314.000
Sum gjeld og egenkapital 3.889.000 3.372.000 4.161.000 5.056.000 6.237.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.800.000 12.587.000 16.306.000 23.173.000 19.937.000
Andre inntekter 984.000 545.000 461.000 421.000 595.000
Driftsinntekter 12.784.000 13.133.000 16.767.000 23.594.000 20.532.000
Varekostnad -5.090.000 -4.846.000 -7.223.000 -11.539.000 -8.476.000
Lønninger -4.531.000 -4.594.000 -5.590.000 -7.218.000 -7.261.000
Avskrivning -173.000 -116.000 -206.000 -222.000 -167.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.085.000 -3.650.000 -4.479.000 -5.387.000 -5.105.000
Driftskostnader -13.033.000 -13.565.000 -17.498.000 -24.366.000 -21.009.000
Driftsresultat -249.000 -431.000 -731.000 -770.000 -478.000
Finansinntekter 35.000 98.000 157.000 203.000 124.000
Finanskostnader -51.000 -11.000 0 -111.000 -63.000
Finans -16.000 87.000 157.000 92.000 61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -264.000 -345.000 -574.000 -679.000 -416.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 363.000 142.000 0 0 0
Driftsløsøre 824.000 0 258.000 464.000 402.000
Sum varige driftsmidler 1.188.000 142.000 258.000 464.000 402.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.188.000 142.000 258.000 464.000 402.000
Varebeholdning 321.000 508.000 870.000 1.048.000 1.311.000
Kundefordringer 1.236.000 1.544.000 2.328.000 2.271.000 2.328.000
Andre fordringer 32.000 31.000 43.000 250.000 373.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.113.000 1.148.000 663.000 1.023.000 1.823.000
Sum omløpsmidler 2.701.000 3.231.000 3.904.000 4.592.000 5.835.000
Sum eiendeler 3.889.000 3.373.000 4.162.000 5.056.000 6.237.000
Sum opptjent egenkapital -1.388.000 -1.124.000 -779.000 -204.000 475.000
Sum egenkapital -340.000 -76.000 269.000 844.000 1.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.960.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
Leverandørgjeld 1.167.000 970.000 1.054.000 1.244.000 1.687.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 551.000 593.000 855.000 796.000 810.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 550.000 486.000 582.000 772.000 817.000
Sum kortsiktig gjeld 2.269.000 2.048.000 2.492.000 2.812.000 3.314.000
Sum gjeld og egenkapital 3.889.000 3.372.000 4.161.000 5.056.000 6.237.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 432.000 1.183.000 1.412.000 1.780.000 2.521.000
Likviditetsgrad 1 1 1.6 1.6 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1.2 1.3 1.4
Soliditet -8.7 -2.3 6.5 16.7 24.4
Resultatgrad -1.9 -3.3 -4.4 -3.3 -2.3
Rentedekningsgrad -4.9 -39.2 -6.9 -5.6
Gjeldsgrad -12.4 -45.4 14.5 5 3.1
Total kapitalrentabilitet -5.5 -9.9 -13.8 -11.2 -5.7
Signatur
21.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN I FELLESSKAP.
Prokurister
21.07.2020
TO I FELLESSKAP
PROKURA
HERØ GUNNAR
PROKURA
BJELKE ROLF JØRGEN
PROKURA
AULIN-JANSSON JØRAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rolf Jørgen BjelkeStyreleder53
Jøran Aulin-JanssonStyremedlem58
Arne Henrik HorveiStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Aulin-Jansson Holding AS35.69 
KONVOLUTTFABRIKKEN DANMARK AS49.24 
Bjelke Holding AS15.08 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00