Ristesund Byggeservice AS
Juridisk navn:  Ristesund Byggeservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56322525
Skrubbenesvegen 82 Brattholmen Fax: 56323225
5350 Brattholmen 5350 Brattholmen
Fylke: Kommune:
Hordaland Fjell
Org.nr: 967343676
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 14.07.1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ultima Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-106,29%
Egenkapital  
  
-73,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 92.000 59.000 0 34.000
Resultat: -35.000 556.000 14.000 -33.000 -30.000
Egenkapital: 171.000 638.000 81.000 -418.000 -385.000
Regnskap for Ristesund Byggeservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 92.000 59.000 0 34.000
Driftskostnader -35.000 -26.000 -45.000 -34.000 -64.000
Driftsresultat -35.000 66.000 14.000 -33.000 -30.000
Finansinntekter 0 491.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 491.000 0 0 0
Resultat før skatt -35.000 556.000 14.000 -33.000 -30.000
Skattekostnad 14.000 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 556.000 14.000 -33.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 825.000 1.271.000 260.000 0 0
Sum omløpsmidler 29.000 46.000 569.000 306.000 328.000
Sum eiendeler 854.000 1.317.000 829.000 306.000 328.000
Sum opptjent egenkapital 66.000 533.000 -24.000 -523.000 -490.000
Sum egenkapital 171.000 638.000 81.000 -418.000 -385.000
Sum langsiktig gjeld 683.000 680.000 743.000 266.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 4.000 458.000 713.000
Sum gjeld og egenkapital 854.000 1.318.000 828.000 306.000 328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 92.000 59.000 0 14.000
Andre inntekter 0 0 0 0 20.000
Driftsinntekter 0 92.000 59.000 0 34.000
Varekostnad 0 -4.000 -2.000 -7.000 -4.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -22.000 -43.000 -27.000 -60.000
Driftskostnader -35.000 -26.000 -45.000 -34.000 -64.000
Driftsresultat -35.000 66.000 14.000 -33.000 -30.000
Finansinntekter 0 491.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 491.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 556.000 14.000 -33.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 825.000 1.271.000 260.000 0 0
Sum anleggsmidler 825.000 1.271.000 260.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 80.000 0 1.000
Andre fordringer 0 2.000 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 39.000 2.000 5.000 18.000
Sum omløpsmidler 29.000 46.000 569.000 306.000 328.000
Sum eiendeler 854.000 1.317.000 829.000 306.000 328.000
Sum opptjent egenkapital 66.000 533.000 -24.000 -523.000 -490.000
Sum egenkapital 171.000 638.000 81.000 -418.000 -385.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 252.000
Sum langsiktig gjeld 683.000 680.000 743.000 266.000 0
Leverandørgjeld 0 0 4.000 9.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 449.000 453.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 4.000 458.000 713.000
Sum gjeld og egenkapital 854.000 1.318.000 828.000 306.000 328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 46.000 565.000 -152.000 -385.000
Likviditetsgrad 1 142.3 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0 0 142.3 0.7 0.5
Soliditet 2 48.4 9.8 -136.6 -117.4
Resultatgrad 71.7 23.7 -88.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4 1.1 9.2 -1.7 -1.9
Total kapitalrentabilitet -4.1 42.3 1.7 -10.8 -9.1
Signatur
29.02.2012
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
29.02.2012
PROKURA HVER FOR SEG
TROND RISTESUND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond RistesundStyreleder54
Unni Helen RistesundStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Basic Limeted AS100.00 
Basic Limeted AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00