Hjem, Miljø & Sikkerhet
Juridisk navn:  Hjem, Miljø & Sikkerhet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hovdehagan 25 Hovdehagan 25 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 996345408
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 06.01.2011
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
300,33%
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-80%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011
Omsetning: 1.197.000 299.000
Resultat: -52.000 -65.000
Egenkapital: -117.000 -65.000
Regnskap for Hjem, Miljø & Sikkerhet
Resultat 2012 2011
Driftsinntekter 1.197.000 299.000
Driftskostnader -1.248.000 -364.000
Driftsresultat -52.000 -65.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -52.000 -65.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -52.000 -65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 48.000 52.000
Sum eiendeler 48.000 52.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -65.000
Sum egenkapital -117.000 -65.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 164.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 52.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.197.000 299.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.197.000 299.000
Varekostnad -525.000 -119.000
Lønninger -550.000 -197.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -48.000
Driftskostnader -1.248.000 -364.000
Driftsresultat -52.000 -65.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -52.000 -65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 23.000
Andre fordringer 15.000 6.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 33.000 23.000
Sum omløpsmidler 48.000 52.000
Sum eiendeler 48.000 52.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -65.000
Sum egenkapital -117.000 -65.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 31.000 11.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 100.000 59.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 47.000 52.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -116.000 -65.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5
Soliditet -248.9 -125.0
Resultatgrad -4.3 -21.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -1.8
Total kapitalrentabilitet -110.6 -125.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00