Seim Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Seim Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nesbrekka 28 Nesbrekka 28 Fax:
5912 Seim 5912 Seim
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 997346785
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 17.08.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-83,73%
Resultat  
  
-1170,37%
Egenkapital  
  
-11,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.000 166.000 1.001.000 12.064.000 0
Resultat: -289.000 27.000 -15.000 1.874.000 4.000
Egenkapital: 2.258.000 2.561.000 2.541.000 2.553.000 1.186.000
Regnskap for Seim Eiendomsutvikling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.000 166.000 1.001.000 12.064.000 0
Driftskostnader -54.000 -56.000 -940.000 -10.043.000 -17.000
Driftsresultat -27.000 110.000 61.000 2.021.000 -17.000
Finansinntekter 7.000 6.000 15.000 29.000 21.000
Finanskostnader -269.000 -89.000 -91.000 -176.000 0
Finans -262.000 -83.000 -76.000 -147.000 21.000
Resultat før skatt -289.000 27.000 -15.000 1.874.000 4.000
Skattekostnad -14.000 -7.000 3.000 -507.000 -1.000
Årsresultat -303.000 20.000 -12.000 1.367.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.458.000 1.550.000 1.553.000 15.000 8.000
Sum omløpsmidler 13.353.000 3.407.000 3.703.000 5.619.000 4.294.000
Sum eiendeler 17.811.000 4.957.000 5.256.000 5.634.000 4.302.000
Sum opptjent egenkapital 2.158.000 2.461.000 2.441.000 2.453.000 1.086.000
Sum egenkapital 2.258.000 2.561.000 2.541.000 2.553.000 1.186.000
Sum langsiktig gjeld 12.945.000 2.325.000 2.325.000 2.325.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.608.000 70.000 390.000 756.000 3.116.000
Sum gjeld og egenkapital 17.811.000 4.956.000 5.256.000 5.634.000 4.302.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 920.000 12.064.000 0
Andre inntekter 27.000 166.000 81.000 0 0
Driftsinntekter 27.000 166.000 1.001.000 12.064.000 0
Varekostnad 0 0 -451.000 -9.879.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -56.000 -489.000 -164.000 -17.000
Driftskostnader -54.000 -56.000 -940.000 -10.043.000 -17.000
Driftsresultat -27.000 110.000 61.000 2.021.000 -17.000
Finansinntekter 7.000 6.000 15.000 29.000 21.000
Finanskostnader -269.000 -89.000 -91.000 -176.000 0
Finans -262.000 -83.000 -76.000 -147.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -303.000 20.000 -12.000 1.367.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 14.000 18.000 15.000 8.000
Fast eiendom 4.458.000 1.536.000 1.536.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.458.000 1.536.000 1.536.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.458.000 1.550.000 1.553.000 15.000 8.000
Varebeholdning 13.291.000 2.046.000 1.751.000 3.362.000 3.902.000
Kundefordringer 0 0 920.000 0 0
Andre fordringer 10.000 500.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 861.000 1.031.000 2.258.000 393.000
Sum omløpsmidler 13.353.000 3.407.000 3.703.000 5.619.000 4.294.000
Sum eiendeler 17.811.000 4.957.000 5.256.000 5.634.000 4.302.000
Sum opptjent egenkapital 2.158.000 2.461.000 2.441.000 2.453.000 1.086.000
Sum egenkapital 2.258.000 2.561.000 2.541.000 2.553.000 1.186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 12.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.945.000 2.325.000 2.325.000 2.325.000 0
Leverandørgjeld 1.414.000 0 274.000 104.000 85.000
Betalbar skatt 0 3.000 0 514.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.181.000 67.000 116.000 138.000 3.030.000
Sum kortsiktig gjeld 2.608.000 70.000 390.000 756.000 3.116.000
Sum gjeld og egenkapital 17.811.000 4.956.000 5.256.000 5.634.000 4.302.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.745.000 3.337.000 3.313.000 4.863.000 1.178.000
Likviditetsgrad 1 5 48.7 9 7.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0 19.4 5 3.0 0.2
Soliditet 12.7 51.7 48.3 45.3 27.6
Resultatgrad 66.3 6.1 16.8
Rentedekningsgrad -0.1 1.2 0.7 11.6
Gjeldsgrad 6.9 0.9 1.1 1.2 2.6
Total kapitalrentabilitet -0.1 2.3 1.4 36.4 0.1
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Terje SeimStyreleder52
Bente Skare SeimStyremedlem51
Tommy André SeimStyremedlem29
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bente Skare Seim40.0051
Terje Seim40.0052
FREDRIK SKARE SEIM10.0024
Tommy André Seim10.0029
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00