Pipe System Swe
Juridisk navn:  Pipe System Swe
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46706117
Hemvägen 11 A Tollefsbølvegen 39 Fax:
9999 Utlandet 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 998297524
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 15.05.2012
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012
Omsetning: 61.000 0 0
Resultat: 56.000 0 0
Egenkapital: 41.000 0 0
Regnskap for Pipe System Swe
Resultat 2014 2013 2012
Driftsinntekter 61.000 0 0
Driftskostnader -5.000 0 0
Driftsresultat 56.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 56.000 0 0
Skattekostnad -15.000 0 0
Årsresultat 41.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 77.000 0 0
Sum eiendeler 77.000 0 0
Sum opptjent egenkapital 41.000 0 0
Sum egenkapital 41.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 77.000 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 61.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 0 0
Driftskostnader -5.000 0 0
Driftsresultat 56.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 41.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.000 0 0
Sum omløpsmidler 77.000 0 0
Sum eiendeler 77.000 0 0
Sum opptjent egenkapital 41.000 0 0
Sum egenkapital 41.000 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0
Betalbar skatt 15.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 77.000 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 0 0
Likviditetsgrad 1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.2 0.0 0.0
Soliditet 53.2
Resultatgrad 91.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9
Total kapitalrentabilitet 72.7
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00