Skjomrytternes Venneforening
Juridisk navn:  Skjomrytternes Venneforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91578159
Skjomdalveien - Bogholm 34 Skjomdalveien - Bogholm 34 Fax:
8523 Skjomen 8523 Skjomen
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 998805147
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 18.06.2012
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2012
Omsetning: 5.000
Resultat: 3.000
Egenkapital: 6.000
Regnskap for Skjomrytternes Venneforening
Resultat 2012
Driftsinntekter 5.000
Driftskostnader -3.000
Driftsresultat 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 3.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 6.000
Sum eiendeler 6.000
Sum opptjent egenkapital 6.000
Sum egenkapital 6.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 6.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 5.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.000
Driftskostnader -3.000
Driftsresultat 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 6.000
Sum omløpsmidler 6.000
Sum eiendeler 6.000
Sum opptjent egenkapital 6.000
Sum egenkapital 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 6.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 60.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 50.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Anbalagan RatnasingamStyreleder52
Hanne Marit GiæverStyremedlem58
Siv RemenStyremedlem55
Bente Nilsen WillumsenStyremedlem60
Åse Berit VrenneStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00