Finarbeid As
Juridisk navn:  Finarbeid As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Homen&Lund Postboks 160 Velsvikvegen 10 Fax:
3441 Røyken 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune: www.skredderlyd.no
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 912184749
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 17.05.2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 8.000 47.000 131.000
Resultat: 0 0 -30.000 -39.000 47.000
Egenkapital: 0 0 17.000 37.000 76.000
Regnskap for Finarbeid As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 8.000 47.000 131.000
Driftskostnader 0 0 -38.000 -86.000 -84.000
Driftsresultat 0 0 -30.000 -39.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -30.000 -39.000 47.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -30.000 -39.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 12.000 6.000 9.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 36.000 75.000
Sum eiendeler 0 0 12.000 42.000 84.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -30.000 -45.000 -15.000 24.000
Sum egenkapital 0 0 17.000 37.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 -5.000 6.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 12.000 43.000 84.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 8.000 47.000 131.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 8.000 47.000 131.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -7.000
Avskrivning 0 0 0 -3.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 -6.000 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -32.000 -83.000 -73.000
Driftskostnader 0 0 -38.000 -86.000 -84.000
Driftsresultat 0 0 -30.000 -39.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -30.000 -39.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 6.000 9.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 6.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 12.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 12.000 6.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 21.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 15.000 75.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 36.000 75.000
Sum eiendeler 0 0 12.000 42.000 84.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -30.000 -45.000 -15.000 24.000
Sum egenkapital 0 0 17.000 37.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 -2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -5.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 -5.000 6.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 12.000 43.000 84.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 5.000 30.000 67.000
Likviditetsgrad 1 6.0 9.4
Likviditetsgrad 2 0 0 6.1 9.4
Soliditet 141.7 86.0 90.5
Resultatgrad -83.0 35.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.3 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -90.7 56.0
Signatur
04.07.2016
STYRET I FELLESSKAP ELLER
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Elke BjørklundStyreleder54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kristine Gay Senadjan Gavarra100.0039
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00