Håbet Legesenter Da
Juridisk navn:  Håbet Legesenter Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Håbafjellveien 4 Håbafjellveien 4 Fax:
4325 Sandnes 4325 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 913085701
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 19.12.2013
Foretakstype: DA
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 2.784.000
Resultat: -403.000
Egenkapital: 241.000
Regnskap for Håbet Legesenter Da
Resultat 2019
Driftsinntekter 2.784.000
Driftskostnader -3.188.000
Driftsresultat -403.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -403.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000
Sum omløpsmidler 530.000
Sum eiendeler 591.000
Sum opptjent egenkapital 241.000
Sum egenkapital 241.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 351.000
Sum gjeld og egenkapital 592.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 2.784.000
Driftsinntekter 2.784.000
Varekostnad -326.000
Lønninger -2.302.000
Avskrivning -15.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -545.000
Driftskostnader -3.188.000
Driftsresultat -403.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 61.000
Sum varige driftsmidler 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 61.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 144.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 386.000
Sum omløpsmidler 530.000
Sum eiendeler 591.000
Sum opptjent egenkapital 241.000
Sum egenkapital 241.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 38.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 188.000
Sum kortsiktig gjeld 351.000
Sum gjeld og egenkapital 592.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 179.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5
Soliditet 40.7
Resultatgrad -14.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5
Total kapitalrentabilitet -68.1
Signatur
08.10.2020
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00