Vimo Kontortjenester AS
Juridisk navn:  Vimo Kontortjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95758387
Postboks 117 Bjørndalsstølen 4C Fax: 55344665
5848 Bergen 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 970984607
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 21.05.1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,61%
Resultat  
  
146,15%
Egenkapital  
  
-71,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 187.000 194.000 198.000 188.000 279.000
Resultat: 6.000 -13.000 18.000 2.000 45.000
Egenkapital: 78.000 272.000 505.000 493.000 491.000
Regnskap for Vimo Kontortjenester AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 187.000 194.000 198.000 188.000 279.000
Driftskostnader -182.000 -207.000 -186.000 -191.000 -237.000
Driftsresultat 6.000 -13.000 12.000 -4.000 41.000
Finansinntekter 0 0 5.000 6.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 5.000 6.000 4.000
Resultat før skatt 6.000 -13.000 18.000 2.000 45.000
Skattekostnad 0 0 -6.000 0 -7.000
Årsresultat 6.000 -13.000 12.000 2.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 366.000 374.000 369.000
Sum omløpsmidler 314.000 311.000 193.000 160.000 169.000
Sum eiendeler 314.000 311.000 559.000 534.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 242.000 255.000 243.000 241.000
Sum egenkapital 78.000 272.000 505.000 493.000 491.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 236.000 39.000 54.000 40.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 314.000 311.000 559.000 533.000 537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 187.000 194.000 198.000 188.000 279.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 187.000 194.000 198.000 188.000 279.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -150.000 -165.000 -157.000 -127.000 -173.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -42.000 -29.000 -64.000 -64.000
Driftskostnader -182.000 -207.000 -186.000 -191.000 -237.000
Driftsresultat 6.000 -13.000 12.000 -4.000 41.000
Finansinntekter 0 0 5.000 6.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 5.000 6.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 -13.000 12.000 2.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 366.000 374.000 369.000
Sum anleggsmidler 0 0 366.000 374.000 369.000
Varebeholdning 18.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 18.000 103.000 115.000 115.000
Andre fordringer 0 0 21.000 21.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 296.000 293.000 69.000 24.000 33.000
Sum omløpsmidler 314.000 311.000 193.000 160.000 169.000
Sum eiendeler 314.000 311.000 559.000 534.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 242.000 255.000 243.000 241.000
Sum egenkapital 78.000 272.000 505.000 493.000 491.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 5.000 1.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 15.000 31.000 14.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 23.000 18.000 26.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 39.000 54.000 40.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 314.000 311.000 559.000 533.000 537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 78.000 272.000 139.000 120.000 123.000
Likviditetsgrad 1 1.3 8 3.6 4.0 3.7
Likviditetsgrad 2 1.3 8 3.6 4.1 3.7
Soliditet 24.8 87.5 90.3 92.5 91.4
Resultatgrad 3.2 -6.7 6.1 -2.1 14.7
Rentedekningsgrad 12.3
Gjeldsgrad 3 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.9 -4.2 3 0.4 9.1
Signatur
25.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ketil MonsenStyreleder53
Vigdis MonsenStyremedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vigdis Monsen100.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00