Elements Arctic Camp As
Juridisk navn:  Elements Arctic Camp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nattmålsvegen 20 Nattmålsvegen 20 Fax:
9107 Kvaløya 9107 Kvaløya
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 916639546
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 13.01.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
264,67%
Resultat  
  
-2500%
Egenkapital  
  
468,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 547.000 150.000
Resultat: -260.000 -10.000
Egenkapital: 125.000 22.000
Regnskap for Elements Arctic Camp As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 547.000 150.000
Driftskostnader -762.000 -123.000
Driftsresultat -216.000 27.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -45.000 -37.000
Finans -45.000 -37.000
Resultat før skatt -260.000 -10.000
Skattekostnad 93.000 2.000
Årsresultat -168.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 958.000 888.000
Sum omløpsmidler 462.000 256.000
Sum eiendeler 1.420.000 1.144.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -8.000
Sum egenkapital 125.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 800.000 940.000
Sum kortsiktig gjeld 496.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 1.421.000 1.143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 83.000 0
Andre inntekter 464.000 150.000
Driftsinntekter 547.000 150.000
Varekostnad -7.000 0
Lønninger -334.000 0
Avskrivning -45.000 -4.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -376.000 -119.000
Driftskostnader -762.000 -123.000
Driftsresultat -216.000 27.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -45.000 -37.000
Finans -45.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -168.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 95.000 2.000
Fast eiendom 740.000 258.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 123.000 628.000
Sum varige driftsmidler 863.000 885.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 958.000 888.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 150.000
Andre fordringer 303.000 3.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 159.000 103.000
Sum omløpsmidler 462.000 256.000
Sum eiendeler 1.420.000 1.144.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -8.000
Sum egenkapital 125.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 800.000 940.000
Leverandørgjeld 37.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 456.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 496.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 1.421.000 1.143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 75.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4
Soliditet 8.8 1.9
Resultatgrad -39.5 1
Rentedekningsgrad -4.8 0.7
Gjeldsgrad 10.4 5
Total kapitalrentabilitet -15.2 2.4
Signatur
01.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lise Haug HalvorsenStyreleder48
Per Magnar HalvorsenStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lise Haug Halvorsen50.0048
Per Magnar Halvorsen50.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00