Olav A. Våge Maskin As
Juridisk navn:  Olav A. Våge Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6089 Sandshamn 6089 Sandshamn
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sande
Org.nr: 916941161
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 08.03.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sande Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
32,76%
Resultat  
  
167,18%
Egenkapital  
  
9,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.384.000 2.549.000 2.551.000 2.454.000 2.325.000
Resultat: 88.000 -131.000 -63.000 60.000 74.000
Egenkapital: 800.000 732.000 834.000 883.000 836.000
Regnskap for Olav A. Våge Maskin As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.384.000 2.549.000 2.551.000 2.454.000 2.325.000
Driftskostnader -3.287.000 -2.677.000 -2.608.000 -2.386.000 -2.244.000
Driftsresultat 96.000 -128.000 -57.000 68.000 81.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -3.000 -6.000 -9.000 -7.000
Finans -8.000 -3.000 -6.000 -9.000 -7.000
Resultat før skatt 88.000 -131.000 -63.000 60.000 74.000
Skattekostnad -19.000 14.000 14.000 -13.000 -15.000
Årsresultat 68.000 -117.000 -49.000 47.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 397.000 493.000 613.000 589.000 667.000
Sum omløpsmidler 1.464.000 1.050.000 1.141.000 1.218.000 1.190.000
Sum eiendeler 1.861.000 1.543.000 1.754.000 1.807.000 1.857.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 432.000 534.000 583.000 536.000
Sum egenkapital 800.000 732.000 834.000 883.000 836.000
Sum langsiktig gjeld 414.000 452.000 517.000 523.000 560.000
Sum kortsiktig gjeld 647.000 358.000 403.000 400.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 1.861.000 1.542.000 1.754.000 1.806.000 1.857.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.314.000 2.549.000 2.551.000 2.454.000 2.325.000
Andre inntekter 70.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.384.000 2.549.000 2.551.000 2.454.000 2.325.000
Varekostnad -857.000 -349.000 -490.000 -549.000 -454.000
Lønninger -1.435.000 -1.194.000 -1.104.000 -971.000 -882.000
Avskrivning -113.000 -120.000 -116.000 -118.000 -184.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -882.000 -1.014.000 -898.000 -748.000 -724.000
Driftskostnader -3.287.000 -2.677.000 -2.608.000 -2.386.000 -2.244.000
Driftsresultat 96.000 -128.000 -57.000 68.000 81.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -3.000 -6.000 -9.000 -7.000
Finans -8.000 -3.000 -6.000 -9.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 68.000 -117.000 -49.000 47.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 397.000 493.000 613.000 589.000 667.000
Sum varige driftsmidler 397.000 493.000 613.000 589.000 667.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 397.000 493.000 613.000 589.000 667.000
Varebeholdning 123.000 58.000 44.000 109.000 39.000
Kundefordringer 885.000 235.000 355.000 768.000 673.000
Andre fordringer 200.000 323.000 476.000 237.000 337.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 255.000 433.000 266.000 103.000 141.000
Sum omløpsmidler 1.464.000 1.050.000 1.141.000 1.218.000 1.190.000
Sum eiendeler 1.861.000 1.543.000 1.754.000 1.807.000 1.857.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 432.000 534.000 583.000 536.000
Sum egenkapital 800.000 732.000 834.000 883.000 836.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 3.000 18.000 31.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 414.000 452.000 517.000 523.000 560.000
Leverandørgjeld 250.000 54.000 143.000 153.000 175.000
Betalbar skatt 0 16.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 277.000 201.000 162.000 143.000 175.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 103.000 97.000 89.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 647.000 358.000 403.000 400.000 461.000
Sum gjeld og egenkapital 1.861.000 1.542.000 1.754.000 1.806.000 1.857.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 817.000 692.000 738.000 818.000 729.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.9 2.8 3 2.6
Likviditetsgrad 2 2.1 2.8 2.7 2.8 2.5
Soliditet 43.0 47.5 47.5 48.9 4
Resultatgrad 2.8 -5.0 -2.2 2.8 3.5
Rentedekningsgrad 12.0 -42.7 -9.5 7.6 11.6
Gjeldsgrad 1.3 1.1 1.1 1 1.2
Total kapitalrentabilitet 5.2 -8.3 -3.2 3.8 4.4
Signatur
31.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Olav André VågeStyreleder55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00