Media Norway AS
Juridisk navn:  Media Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56123030
Postboks 260 Sentrum Småstrandgaten 3 Fax:
5804 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 816979552
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 25.03.2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-3,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 15.000 48.000 0
Resultat: 0 9.000 18.000 -13.000
Egenkapital: 31.000 32.000 25.000 11.000
Regnskap for Media Norway AS
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 15.000 48.000 0
Driftskostnader 0 -6.000 -30.000 -13.000
Driftsresultat 0 9.000 18.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 9.000 18.000 -13.000
Skattekostnad 0 -2.000 -4.000 0
Årsresultat 0 7.000 14.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 31.000 64.000 52.000 12.000
Sum eiendeler 31.000 64.000 52.000 12.000
Sum opptjent egenkapital 0 7.000 1.000 -13.000
Sum egenkapital 31.000 32.000 25.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 33.000 26.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 64.000 51.000 12.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 15.000 48.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 15.000 48.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -6.000 -30.000 -13.000
Driftskostnader 0 -6.000 -30.000 -13.000
Driftsresultat 0 9.000 18.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 7.000 14.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 63.000 48.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 1.000 4.000 12.000
Sum omløpsmidler 31.000 64.000 52.000 12.000
Sum eiendeler 31.000 64.000 52.000 12.000
Sum opptjent egenkapital 0 7.000 1.000 -13.000
Sum egenkapital 31.000 32.000 25.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 6.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 24.000 22.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 33.000 26.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 64.000 51.000 12.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 31.000 26.000 11.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 1
Likviditetsgrad 2 0 1.9 2 1
Soliditet 1 49.2 4 91.7
Resultatgrad 6 37.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 1 1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 13.8 35.3 -108.3
Signatur
19.03.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
JOHANNESSEN ATLE
Prokurister
19.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Atle JohannessenStyreleder53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Atle Johannessen100.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00