Arkitektkontoret Schjelderup & Gram As
Juridisk navn:  Arkitektkontoret Schjelderup & Gram As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51858500
Valberget 11 Valberget 11 Fax: 51858501
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune: www.hschj.no
Rogaland Stavanger
Org.nr: 972416266
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 03.01.1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ingrid Haver-Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
20,61%
Resultat  
  
-26,47%
Egenkapital  
  
-1,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.612.000 3.824.000 2.807.000 4.130.000 3.394.000
Resultat: 764.000 1.039.000 360.000 841.000 317.000
Egenkapital: 1.137.000 1.159.000 1.060.000 1.177.000 1.044.000
Regnskap for Arkitektkontoret Schjelderup & Gram As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.612.000 3.824.000 2.807.000 4.130.000 3.394.000
Driftskostnader -3.848.000 -2.786.000 -2.447.000 -3.290.000 -3.082.000
Driftsresultat 764.000 1.038.000 360.000 840.000 313.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 0 1.000 0 1.000 5.000
Resultat før skatt 764.000 1.039.000 360.000 841.000 317.000
Skattekostnad -186.000 -241.000 -77.000 -207.000 -87.000
Årsresultat 578.000 798.000 283.000 633.000 229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 83.000 62.000 87.000 40.000
Sum omløpsmidler 2.720.000 2.547.000 1.966.000 2.446.000 1.927.000
Sum eiendeler 2.773.000 2.630.000 2.028.000 2.533.000 1.967.000
Sum opptjent egenkapital 1.037.000 1.059.000 960.000 1.077.000 944.000
Sum egenkapital 1.137.000 1.159.000 1.060.000 1.177.000 1.044.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.637.000 1.471.000 967.000 1.356.000 923.000
Sum gjeld og egenkapital 2.774.000 2.630.000 2.028.000 2.533.000 1.967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.612.000 3.824.000 2.807.000 4.130.000 3.372.000
Andre inntekter 0 0 0 0 22.000
Driftsinntekter 4.612.000 3.824.000 2.807.000 4.130.000 3.394.000
Varekostnad -492.000 -166.000 -13.000 -219.000 -246.000
Lønninger -2.511.000 -1.871.000 -1.743.000 -2.175.000 -2.057.000
Avskrivning -30.000 -37.000 -25.000 -19.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -815.000 -712.000 -666.000 -877.000 -755.000
Driftskostnader -3.848.000 -2.786.000 -2.447.000 -3.290.000 -3.082.000
Driftsresultat 764.000 1.038.000 360.000 840.000 313.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 0 1.000 0 1.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -700.000 -400.000 -500.000 -200.000
Årsresultat 578.000 798.000 283.000 633.000 229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 83.000 62.000 87.000 40.000
Sum varige driftsmidler 53.000 83.000 62.000 87.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 53.000 83.000 62.000 87.000 40.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.130.000 644.000 461.000 799.000 653.000
Andre fordringer 12.000 8.000 8.000 16.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.578.000 1.895.000 1.498.000 1.632.000 1.263.000
Sum omløpsmidler 2.720.000 2.547.000 1.966.000 2.446.000 1.927.000
Sum eiendeler 2.773.000 2.630.000 2.028.000 2.533.000 1.967.000
Sum opptjent egenkapital 1.037.000 1.059.000 960.000 1.077.000 944.000
Sum egenkapital 1.137.000 1.159.000 1.060.000 1.177.000 1.044.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 0
Leverandørgjeld 201.000 43.000 52.000 70.000 18.000
Betalbar skatt 187.000 241.000 76.000 207.000 87.000
Skyldig offentlige avgifter 436.000 317.000 211.000 327.000 376.000
Utbytte -600.000 -700.000 -400.000 -500.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 214.000 170.000 228.000 251.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 1.637.000 1.471.000 967.000 1.356.000 923.000
Sum gjeld og egenkapital 2.774.000 2.630.000 2.028.000 2.533.000 1.967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.083.000 1.076.000 999.000 1.090.000 1.004.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 2 1.8 2.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 2 1.8 2.1
Soliditet 4 44.1 52.3 46.5 53.1
Resultatgrad 16.6 27.1 12.8 20.3 9.2
Rentedekningsgrad 7 3
Gjeldsgrad 1.4 1.3 0.9 1.2 0.9
Total kapitalrentabilitet 27.6 39.5 17.8 33.2 16.2
Signatur
15.01.2020
STYRET I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Madland SchjelderupStyreleder58
Live GramStyremedlem47
Dagfrid BråtaneStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Live Gram50.0047
Per Madland Schjelderup50.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00