Rettsko As
Juridisk navn:  Rettsko As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 15 Olsvikåsen 15 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918718257
Aksjekapital: 75.000 NOK
Etableringsdato: 27.03.2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
44,64%
Resultat  
  
41,43%
Egenkapital  
  
260%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 81.000 56.000
Resultat: -41.000 -70.000
Egenkapital: 18.000 5.000
Regnskap for Rettsko As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 81.000 56.000
Driftskostnader -122.000 -126.000
Driftsresultat -41.000 -70.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -41.000 -70.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -41.000 -70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 44.000 5.000
Sum eiendeler 44.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -70.000
Sum egenkapital 18.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 35.000 0
Sum kortsiktig gjeld -9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 44.000 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.000 56.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 81.000 56.000
Varekostnad -41.000 -56.000
Lønninger 0 -1.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -69.000
Driftskostnader -122.000 -126.000
Driftsresultat -41.000 -70.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -41.000 -70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 6.000 0
Andre fordringer 0 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 38.000 4.000
Sum omløpsmidler 44.000 5.000
Sum eiendeler 44.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -70.000
Sum egenkapital 18.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.000 0
Leverandørgjeld -10.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld -9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 44.000 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 5.000
Likviditetsgrad 1 -4.9
Likviditetsgrad 2 -4.9 0
Soliditet 40.9 1
Resultatgrad -50.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 0
Total kapitalrentabilitet -93.2
Signatur
10.01.2020
SIGNATUR
ROLLAND ANDREAS
Prokurister
29.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Andreas RollandStyreleder23
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Luddig Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00