Havbrukspartner As
Juridisk navn:  Havbrukspartner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40402004
Grimstadvegen 115 Grimstadvegen 115 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 818865082
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 16.03.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Go As
Utvikling:
Omsetning  
  
404,97%
Resultat  
  
398,25%
Egenkapital  
  
709,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 4.368.000 865.000
Resultat: 1.363.000 -457.000
Egenkapital: 987.000 -162.000
Regnskap for Havbrukspartner As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 4.368.000 865.000
Driftskostnader -3.006.000 -1.318.000
Driftsresultat 1.362.000 -453.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 -4.000
Finans 1.000 -4.000
Resultat før skatt 1.363.000 -457.000
Skattekostnad -213.000 0
Årsresultat 1.150.000 -457.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 46.000
Sum omløpsmidler 1.668.000 86.000
Sum eiendeler 1.679.000 132.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 -462.000
Sum egenkapital 987.000 -162.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 692.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 1.679.000 132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.368.000 865.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 4.368.000 865.000
Varekostnad -512.000 -147.000
Lønninger -1.641.000 -1.000.000
Avskrivning -8.000 -6.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -845.000 -165.000
Driftskostnader -3.006.000 -1.318.000
Driftsresultat 1.362.000 -453.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 -4.000
Finans 1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.150.000 -457.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 11.000 19.000
Sum varige driftsmidler 11.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 26.000
Sum anleggsmidler 11.000 46.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 59.000 19.000
Andre fordringer 565.000 19.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.045.000 48.000
Sum omløpsmidler 1.668.000 86.000
Sum eiendeler 1.679.000 132.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 -462.000
Sum egenkapital 987.000 -162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 49.000
Betalbar skatt 213.000 0
Skyldig offentlige avgifter 293.000 165.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 185.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 692.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 1.679.000 132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 976.000 -208.000
Likviditetsgrad 1 2.4 0.3
Likviditetsgrad 2 2.4 0.3
Soliditet 58.8 -122.7
Resultatgrad 31.2 -52.4
Rentedekningsgrad -113.3
Gjeldsgrad 0.7 -1.8
Total kapitalrentabilitet 81.2 -343.2
Signatur
20.04.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Carl Erik ArnesenStyreleder62
Øyvind KråkåsStyremedlem39
Johnny Kristoffer KjæmpenesStyremedlem61
Arild HagenesStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Øyvind Kråkås33.3339
Vitar Holding As33.33 
Arild Hagenes33.3353
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00