Bergen Burgerhuset As
Juridisk navn:  Bergen Burgerhuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55558800
Olsvikskjenet 151 Olsvikskjenet 151 Fax:
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919218355
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 06.06.2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
115,29%
Resultat  
  
-414,52%
Egenkapital  
  
-996,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.028.000 942.000
Resultat: -319.000 -62.000
Egenkapital: -351.000 -32.000
Regnskap for Bergen Burgerhuset As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.028.000 942.000
Driftskostnader -2.346.000 -1.004.000
Driftsresultat -318.000 -62.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -319.000 -62.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -319.000 -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 57.000 73.000
Sum omløpsmidler 21.000 49.000
Sum eiendeler 78.000 122.000
Sum opptjent egenkapital -381.000 -62.000
Sum egenkapital -351.000 -32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 429.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 78.000 122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.028.000 942.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.028.000 942.000
Varekostnad -1.009.000 -506.000
Lønninger -752.000 -252.000
Avskrivning -16.000 -7.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -569.000 -239.000
Driftskostnader -2.346.000 -1.004.000
Driftsresultat -318.000 -62.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -319.000 -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 57.000 73.000
Sum varige driftsmidler 57.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 57.000 73.000
Varebeholdning 5.000 5.000
Kundefordringer 0 3.000
Andre fordringer 5.000 18.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 12.000 23.000
Sum omløpsmidler 21.000 49.000
Sum eiendeler 78.000 122.000
Sum opptjent egenkapital -381.000 -62.000
Sum egenkapital -351.000 -32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 21.000 9.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 49.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 333.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 429.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 78.000 122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -408.000 -105.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0.3
Soliditet -26.2
Resultatgrad -15.7 -6.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -4.8
Total kapitalrentabilitet -407.7 -50.8
Signatur
30.06.2017
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Talib Ziar AyobhStyreleder29
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Talib Ziar Ayobh100.0029
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00