Suya As
Juridisk navn:  Suya As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Akslabakken 14 Akslabakken 14 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919922087
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 26.10.2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1716,67%
Egenkapital  
  
404,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 97.000 -6.000
Egenkapital: 121.000 24.000
Regnskap for Suya As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -1.000 -6.000
Driftsresultat -1.000 -6.000
Finansinntekter 97.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 97.000 0
Resultat før skatt 97.000 -6.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 97.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 15.000
Sum omløpsmidler 109.000 9.000
Sum eiendeler 121.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 91.000 -6.000
Sum egenkapital 121.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 121.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -6.000
Driftskostnader -1.000 -6.000
Driftsresultat -1.000 -6.000
Finansinntekter 97.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 97.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 97.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 15.000
Sum anleggsmidler 12.000 15.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 109.000 9.000
Sum omløpsmidler 109.000 9.000
Sum eiendeler 121.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 91.000 -6.000
Sum egenkapital 121.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 121.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.000 9.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 79.3
Signatur
20.11.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein ØvrebøStyreleder59
Yann Arvid SkaalenStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Yann Arvid Skaalen100.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00