Skogbrukets Kursinstitutt
Juridisk navn:  Skogbrukets Kursinstitutt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90888200
Honnevegen 60 Honnevegen 60 Fax: 61148199
2836 Biri 2836 Biri
Fylke: Kommune: www.skogkurs.no
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 959946299
Aksjekapital: 14.758.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 20.08.1958
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7,44%
Resultat  
  
-41%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 32.050.000 29.831.000 30.145.000 30.290.000 31.292.000
Resultat: 200.000 339.000 109.000 186.000 -44.000
Egenkapital: 0 15.206.000 14.867.000 14.758.000 14.572.000
Regnskap for Skogbrukets Kursinstitutt
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 32.050.000 29.831.000 30.145.000 30.290.000 31.292.000
Driftskostnader -31.968.000 -29.567.000 -30.205.000 -30.239.000 -31.506.000
Driftsresultat 82.000 264.000 -59.000 51.000 -213.000
Finansinntekter 120.000 111.000 193.000 172.000 185.000
Finanskostnader -2.000 -36.000 -26.000 -38.000 -16.000
Finans 118.000 75.000 167.000 134.000 169.000
Resultat før skatt 200.000 339.000 109.000 186.000 -44.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 200.000 339.000 109.000 186.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 5.912.000 6.030.000 6.182.000 5.938.000
Sum omløpsmidler 0 15.126.000 16.077.000 15.583.000 16.092.000
Sum eiendeler 200.000 21.038.000 22.107.000 21.765.000 22.030.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 15.206.000 14.867.000 14.758.000 14.572.000
Sum langsiktig gjeld 0 307.000 847.000 1.117.000 968.000
Sum kortsiktig gjeld 0 5.525.000 6.394.000 5.890.000 6.490.000
Sum gjeld og egenkapital 0 21.038.000 22.108.000 21.765.000 22.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.754.000 27.863.000 27.951.000 29.493.000 30.532.000
Andre inntekter 2.296.000 1.968.000 2.194.000 797.000 760.000
Driftsinntekter 32.050.000 29.831.000 30.145.000 30.290.000 31.292.000
Varekostnad -6.016.000 -5.423.000 -6.653.000 -7.520.000 -8.040.000
Lønninger -22.687.000 -20.690.000 -20.249.000 -19.858.000 -20.417.000
Avskrivning -136.000 -164.000 -195.000 -187.000 -294.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.129.000 -3.290.000 -3.108.000 -2.674.000 -2.755.000
Driftskostnader -31.968.000 -29.567.000 -30.205.000 -30.239.000 -31.506.000
Driftsresultat 82.000 264.000 -59.000 51.000 -213.000
Finansinntekter 120.000 111.000 193.000 172.000 185.000
Finanskostnader -2.000 -36.000 -26.000 -38.000 -16.000
Finans 118.000 75.000 167.000 134.000 169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 200.000 339.000 109.000 186.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 183.000 301.000 453.000 209.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 183.000 301.000 453.000 209.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 5.729.000 5.729.000 5.729.000 5.729.000
Sum anleggsmidler 200.000 5.912.000 6.030.000 6.182.000 5.938.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.033.000 1.788.000 1.332.000 1.297.000
Andre fordringer 0 3.088.000 2.730.000 5.816.000 3.524.000
Sum investeringer 0 4.876.000 1.048.000 1.017.000 0
Kasse, bank 0 4.695.000 10.079.000 6.683.000 9.330.000
Sum omløpsmidler 0 15.126.000 16.077.000 15.583.000 16.092.000
Sum eiendeler 200.000 21.038.000 22.107.000 21.765.000 22.030.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 15.206.000 14.867.000 14.758.000 14.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 307.000 847.000 1.117.000 968.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 307.000 847.000 1.117.000 968.000
Leverandørgjeld 0 1.087.000 832.000 875.000 837.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.620.000 1.644.000 1.465.000 1.776.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.818.000 3.917.000 3.549.000 3.877.000
Sum kortsiktig gjeld 0 5.525.000 6.394.000 5.890.000 6.490.000
Sum gjeld og egenkapital 0 21.038.000 22.108.000 21.765.000 22.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 9.601.000 9.683.000 9.693.000 9.602.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.5 2.6 2.5
Likviditetsgrad 2 0 2.7 2.5 2.6 2.5
Soliditet 72.3 67.2 67.8 66.1
Resultatgrad 0.3 0.9 -0.2 0.2 -0.7
Rentedekningsgrad 4 7.3 -2.3 1.3 -1.8
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.8 0.6 1 -0.1
Signatur
27.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Olav BjellaStyreleder57
Kjersti Holt HanssenStyremedlem53
Siv Marie HøyeStyremedlem49
Yngve HolthStyremedlem52
Ivar StuveStyremedlem61
Magnus MestvedtStyremedlem61
Trond Steinar LohreStyremedlem53
Mikael FønhusStyremedlem62
Trygve Aslessøn EngerStyremedlem51
Bjørn Håvard EvjenStyremedlem51
Benthe Elisabeth LøvenskioldStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00