Sommer Advice As
Juridisk navn:  Sommer Advice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dolvikhaugene 102 Dolvikhaugene 102 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921030592
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 28.06.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gesell As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 24.000
Regnskap for Sommer Advice As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 451.000
Sum omløpsmidler 44.000
Sum eiendeler 495.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 24.000
Sum langsiktig gjeld 470.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 494.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 451.000
Sum anleggsmidler 451.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 44.000
Sum omløpsmidler 44.000
Sum eiendeler 495.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 470.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 494.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 4.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 19.6
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Atle SommerStyreleder51
Svein Erik SommerStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Atle Sommer100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00