Skjelbredåsen Holding As
Juridisk navn:  Skjelbredåsen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Krøderveien 694 Krøderveien 694 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 921136218
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10.07.2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 324.000
Regnskap for Skjelbredåsen Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 315.000
Sum omløpsmidler 9.000
Sum eiendeler 324.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 324.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 315.000
Sum anleggsmidler 315.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 9.000
Sum omløpsmidler 9.000
Sum eiendeler 324.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 324.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ive IsaksenStyreleder50
Trond Harald ThorrudStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Trond Harald Thorrud50.0042
Ive Isaksen50.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00