As B N M
Juridisk navn:  As B N M
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91864145
Bygdøy Terrasse 3 Bygdøy Terrasse 3 Fax: 22438016
0287 Oslo 287 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910370189
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 08.09.1938
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Echas Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-125%
Egenkapital  
  
-39,13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 45.000 40.000 30.000 80.000
Resultat: -9.000 36.000 31.000 27.000 76.000
Egenkapital: 14.000 23.000 -13.000 -44.000 -71.000
Regnskap for As B N M
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 45.000 40.000 30.000 80.000
Driftskostnader -9.000 -9.000 -9.000 -3.000 -4.000
Driftsresultat -9.000 36.000 31.000 28.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 36.000 31.000 27.000 76.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 36.000 31.000 27.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 0 0
Sum omløpsmidler 10.000 50.000 12.000 25.000 30.000
Sum eiendeler 20.000 60.000 22.000 25.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -77.000 -113.000 -144.000 -171.000
Sum egenkapital 14.000 23.000 -13.000 -44.000 -71.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 36.000 35.000 68.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 59.000 22.000 24.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 45.000 40.000 30.000 80.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 45.000 40.000 30.000 80.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -9.000 -9.000 -3.000 -4.000
Driftskostnader -9.000 -9.000 -9.000 -3.000 -4.000
Driftsresultat -9.000 36.000 31.000 28.000 76.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 36.000 31.000 27.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 4.000 0 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 10.000 10.000
Kasse, bank 5.000 45.000 12.000 10.000 20.000
Sum omløpsmidler 10.000 50.000 12.000 25.000 30.000
Sum eiendeler 20.000 60.000 22.000 25.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -86.000 -77.000 -113.000 -144.000 -171.000
Sum egenkapital 14.000 23.000 -13.000 -44.000 -71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 10.000 9.000 10.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 26.000 26.000 58.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 36.000 35.000 68.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 59.000 22.000 24.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 14.000 -23.000 -43.000 -71.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 0.3 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 0.3 0.4 0.3
Soliditet 7 3 -59.1 -183.3 -236.7
Resultatgrad 8 77.5 93.3 95.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 1.6 -2.7 -1.5 -1.4
Total kapitalrentabilitet 6 140.9 116.7 253.3
Signatur
24.08.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
KNUT KRAFT
MORTEN RYE PEDERSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten Rye PedersenStyreleder41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Morten Rye Pedersen100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00