Galleriet Frisør As
Juridisk navn:  Galleriet Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64944200
Rådhusplassen 29 Rådhusplassen 29 Fax:
1430 Ås 1430 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 921714637
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 13.11.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Follo Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 24.000
Regnskap for Galleriet Frisør As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 24.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 24.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 24.000
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 24.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Vegard CamfieldStyreleder 
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vegard Camfield100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00