Definer As
Juridisk navn:  Definer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkelandsvegen 2 Birkelandsvegen 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 924201967
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 16.12.2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 24.000
Regnskap for Definer As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 30.000
Sum eiendeler 30.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 24.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 30.000
Sum eiendeler 30.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000
Likviditetsgrad 1 5
Likviditetsgrad 2 5
Soliditet 8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
26.12.2019
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sveinung HovlandStyreleder42
Sissel FagerbakkeStyremedlem45
Tormod BjånesøyStyremedlem44
Hanne Blix LundøStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Fager Event As50.00 
Defacto Holding As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00