Tron R. Invest As
Juridisk navn:  Tron R. Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lusevjaveien 7 Lusevjaveien 7 Fax:
3055 Krokstadelva 3055 Krokstadelva
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 924203803
Aksjekapital: 1.569.547 NOK
Etableringsdato: 14.10.2019
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Aj Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 234.000
Egenkapital: 9.738.000
Regnskap for Tron R. Invest As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 234.000
Finanskostnader 0
Finans 234.000
Resultat før skatt 234.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.604.000
Sum omløpsmidler 210.000
Sum eiendeler 9.814.000
Sum opptjent egenkapital 8.244.000
Sum egenkapital 9.738.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 76.000
Sum gjeld og egenkapital 9.814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 234.000
Finanskostnader 0
Finans 234.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.604.000
Sum anleggsmidler 9.604.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 210.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 210.000
Sum eiendeler 9.814.000
Sum opptjent egenkapital 8.244.000
Sum egenkapital 9.738.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000
Sum kortsiktig gjeld 76.000
Sum gjeld og egenkapital 9.814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000
Likviditetsgrad 1 2.8
Likviditetsgrad 2 2.8
Soliditet 99.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 2.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tron RipelStyreleder 
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tron Ripel100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00