Turann As
Juridisk navn:  Turann As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Jan Olav Løvold Langøyhøgda 6 c/o Jan Olav Løvold Langøyhøgda 6 Fax:
6533 Averøy 6533 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 924974095
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.04.2020
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
54,55%
Resultat  
  
40%
Egenkapital  
  
13,89%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020
Omsetning: 425.000 275.000 0
Resultat: 21.000 15.000 -6.000
Egenkapital: 123.000 108.000 94.000
Regnskap for Turann As
Resultat 2022 2021 2020
Driftsinntekter 425.000 275.000
Driftskostnader -291.000 -175.000 -6.000
Driftsresultat 133.000 99.000 -6.000
Finansinntekter
Finanskostnader -113.000 -85.000
Finans -113.000 -85.000
Resultat før skatt 21.000 15.000 -6.000
Skattekostnad -5.000
Årsresultat 16.000 15.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.487.000 2.875.000 2.738.000
Sum omløpsmidler 34.000 124.000 351.000
Sum eiendeler 3.521.000 2.999.000 3.089.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 9.000 -6.000
Sum egenkapital 123.000 108.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 3.380.000 2.890.000 2.995.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000
Sum gjeld og egenkapital 3.520.000 2.999.000 3.089.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 123.000 275.000
Andre inntekter 302.000
Driftsinntekter 425.000 275.000
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -291.000 -175.000 -6.000
Driftskostnader -291.000 -175.000 -6.000
Driftsresultat 133.000 99.000 -6.000
Finansinntekter
Finanskostnader -113.000 -85.000
Finans -113.000 -85.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 16.000 15.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 3.487.000 2.875.000 2.738.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 3.487.000 2.875.000 2.738.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 3.487.000 2.875.000 2.738.000
Varebeholdning
Kundefordringer -5.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 34.000 128.000 351.000
Sum omløpsmidler 34.000 124.000 351.000
Sum eiendeler 3.521.000 2.999.000 3.089.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 9.000 -6.000
Sum egenkapital 123.000 108.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 3.380.000 2.890.000 2.995.000
Leverandørgjeld 13.000
Betalbar skatt 5.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 17.000
Sum gjeld og egenkapital 3.520.000 2.999.000 3.089.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 124.000 351.000
Likviditetsgrad 1 2.0
Likviditetsgrad 2 2.0
Soliditet 3.5 3.6 3.0
Resultatgrad 31.3 36.0
Rentedekningsgrad 1.2 1.2
Gjeldsgrad 27.6 26.8 31.9
Total kapitalrentabilitet 3.8 3.3 -0.2
Signatur
28.04.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Olav LøvoldStyreleder53
Arne Martin MagerøyStyremedlem58
Turid Anette Lyngstad MagerøyStyremedlem56
Ann Helen LøvoldStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00