Tundøren AS
Juridisk navn:  Tundøren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33464031
Postboks 25, Meny Pindsle Gneisveien 10 Fax: 33468931
3249 Sandefjord 3221 Sandefjord
Fylke: Kommune: www.tun.no
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 915561438
Aksjekapital: 5.600.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 31.12.1971
Foretakstype: AS
Revisor: Aage Holm
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,92%
Resultat  
  
-425,82%
Egenkapital  
  
-26,89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 24.709.000 26.263.000 28.917.000 29.201.000 29.297.000
Resultat: -1.388.000 426.000 322.000 196.000 -659.000
Egenkapital: 3.021.000 4.132.000 3.877.000 3.676.000 3.537.000
Regnskap for Tundøren AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24.709.000 26.263.000 28.917.000 29.201.000 29.297.000
Driftskostnader -26.054.000 -25.793.000 -28.497.000 -28.791.000 -29.742.000
Driftsresultat -1.346.000 470.000 420.000 410.000 -446.000
Finansinntekter 3.000 3.000 266.000 146.000 142.000
Finanskostnader -45.000 -47.000 -364.000 -358.000 -354.000
Finans -42.000 -44.000 -98.000 -212.000 -212.000
Resultat før skatt -1.388.000 426.000 322.000 196.000 -659.000
Skattekostnad 277.000 -171.000 -121.000 -58.000 151.000
Årsresultat -1.111.000 255.000 201.000 138.000 -508.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.037.000 914.000 885.000 1.110.000 1.337.000
Sum omløpsmidler 8.473.000 7.747.000 8.201.000 7.162.000 6.253.000
Sum eiendeler 9.510.000 8.661.000 9.086.000 8.272.000 7.590.000
Sum opptjent egenkapital -1.579.000 -468.000 -723.000 -924.000 -1.063.000
Sum egenkapital 3.021.000 4.132.000 3.877.000 3.676.000 3.537.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.488.000 4.529.000 5.209.000 4.596.000 4.052.000
Sum gjeld og egenkapital 9.509.000 8.661.000 9.086.000 8.272.000 7.589.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.660.000 26.233.000 28.889.000 29.173.000 29.269.000
Andre inntekter 48.000 30.000 28.000 28.000 28.000
Driftsinntekter 24.709.000 26.263.000 28.917.000 29.201.000 29.297.000
Varekostnad -18.086.000 -18.523.000 -21.382.000 -23.905.000 -24.164.000
Lønninger -3.994.000 -3.348.000 -3.406.000 -3.329.000 -3.653.000
Avskrivning -249.000 -234.000 -162.000 -212.000 -250.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.680.000 -3.281.000 -3.151.000 -2.849.000 -3.352.000
Driftskostnader -26.054.000 -25.793.000 -28.497.000 -28.791.000 -29.742.000
Driftsresultat -1.346.000 470.000 420.000 410.000 -446.000
Finansinntekter 3.000 3.000 266.000 146.000 142.000
Finanskostnader -45.000 -47.000 -364.000 -358.000 -354.000
Finans -42.000 -44.000 -98.000 -212.000 -212.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.111.000 255.000 201.000 138.000 -508.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 660.000 383.000 554.000 675.000 733.000
Fast eiendom 190.000 237.000 50.000 20.000 100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 181.000 287.000 275.000 366.000 498.000
Sum varige driftsmidler 371.000 524.000 325.000 386.000 598.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 7.000 6.000 50.000 6.000
Sum anleggsmidler 1.037.000 914.000 885.000 1.110.000 1.337.000
Varebeholdning 4.219.000 4.280.000 4.684.000 5.064.000 3.524.000
Kundefordringer 4.053.000 3.284.000 3.346.000 1.910.000 2.513.000
Andre fordringer 39.000 26.000 19.000 20.000 93.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 161.000 158.000 152.000 167.000 124.000
Sum omløpsmidler 8.473.000 7.747.000 8.201.000 7.162.000 6.253.000
Sum eiendeler 9.510.000 8.661.000 9.086.000 8.272.000 7.590.000
Sum opptjent egenkapital -1.579.000 -468.000 -723.000 -924.000 -1.063.000
Sum egenkapital 3.021.000 4.132.000 3.877.000 3.676.000 3.537.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 455.000 -1.304.000 -394.000 -1.394.000 1.689.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.539.000 4.240.000 5.079.000 5.572.000 1.619.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 967.000 1.185.000 99.000 12.000 218.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 527.000 408.000 425.000 407.000 526.000
Sum kortsiktig gjeld 6.488.000 4.529.000 5.209.000 4.596.000 4.052.000
Sum gjeld og egenkapital 9.509.000 8.661.000 9.086.000 8.272.000 7.589.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.985.000 3.218.000 2.992.000 2.566.000 2.201.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.6 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.7 0.5 0.7
Soliditet 31.8 47.7 42.7 44.4 46.6
Resultatgrad -5.4 1.8 1.5 1.4 -1.5
Rentedekningsgrad -29.9 1 1.2 1.6 -0.9
Gjeldsgrad 2.1 1.1 1.3 1.3 1.1
Total kapitalrentabilitet -14.1 5.5 7.6 6.7 -4.0
Signatur
22.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.04.2020
PROKURA HVER FOR SEG
RØED BJØRN TERJE
PROKURA HVER FOR SEG
RØED REIDAR ASBJØRN
PROKURA HVER FOR SEG
RØED PER TANCRED
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Reidar Asbjørn RøedStyreleder47
Per Tancred RøedStyremedlem68
Bjørn Terje RøedStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Reidar Asbjørn Røed25.0047
MERETHE SKÅRÅS1.0039
Gun Mette Røed16.0064
BENTE ELISABETH RØED SØRENSEN25.0060
MAGNE RØED1.0042
Bjørn Terje Røed17.0061
Per Tancred Røed15.0068
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00